• 3
  • 1
  • 2

ZAWIADOMIENIE!!!


OD 1 STYCZNIA 2016r. OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA OPŁATY OD WŁAŚCICIELI GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWEGO ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ WYNOSI 20 ZŁ OD GOSPODARSTWA/MIESIĄC
STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ WYNOSI 30 ZŁ
OD GOSPODARSTWA/MIESIĄC


Właściciele gospodarstw wieloosobowych otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana stawki opłaty nie wymaga konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości nadal zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji, w przypadku zmiany ilości mieszkańców, czy zmiany sposobu postępowania z odpadami - w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


Jednocześnie informuje się, iż osoby, które dokonały wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od stycznia 2016 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązane są do dokonania dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
Płatności za odpady komunalne należy dokonywać bez uprzedniego wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, za który opłata winna być poniesiona na wskazany indywidualny rachunek bankowy Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki .
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.