• 3
  • 1
  • 2

OD 1 STYCZNIA 2016r. OBOWIĄZUJE NOWA WYŻSZA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W CZĘŚCI MIEJSKIEJ GMINY KOPRZYWNICA I CZĘŚCI MIEJSKIEJ GMINY OSIEK

STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ
WYNOSI 10 ZŁ/MIESIĄC
STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ
WYNOSI 21 ZŁ/MIESIĄC
STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ
WYNOSI 15 ZŁ /MIESIĄC
STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ
WYNOSI 31,50 ZŁ /MIESIĄC

Właściciele gospodarstw otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest koniecznością zwiększenia częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej w okresie od kwietnia do października na dwa razy w miesiącu.
Zmiana stawki opłaty nie wymaga konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości nadal zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji, w przypadku zmiany ilości mieszkańców, czy zmiany sposobu postępowania z odpadami - w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Jednocześnie informuje się, iż osoby, które dokonały wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od stycznia 2016 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązane są do dokonania dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
Płatności za odpady komunalne należy dokonywać bez uprzedniego wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, za który opłata winna być poniesiona na wskazany indywidualny rachunek bankowy Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki .
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.