• 1
  • 2
  • 3
    Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) - dalej jako u.c.p.g., Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gmin: Opatów, Sadowie i Zawichost od 1 stycznia 2022 r. Na mocy art. 6c ust. 2 i ust. 3 u.c.p.g., Zgromadzenie Związku przyjęło w dniu 14 października 2020 r. uchwałę nr XIII/69/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Związku. Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Związek od 1 stycznia 2022 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.

    Właściciele nieruchomości położonych na terenie gmin: Opatów, Sadowie i Zawichost na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, do dnia 27 grudnia 2021 r. włącznie, złożyć Zarządowi Związku, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w w/w. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a, 3c, 3e.

    Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

    UWAGA Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 27.12.2021 r. na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27- 552 Baćkowice.
Tel. do kontaktu: 15 866 13 98