• 1
  • 2
  • 3
I N F O R M A C J A

Podwyżka opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne obowiązująca od 01 lutego 2022 roku. (dotyczy m.in.: placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, cmentarze, instytucje, działalności gospodarcze - firmy)W dniu 10.12.2021 roku Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki przyjęło Uchwałę nr XIX/97/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego rok 2021, poz. 4454).

Zgodnie z podjętą Uchwałą z dniem 01 lutego 2022 roku na terenie gmin członkowskich należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sadowie, Zawichost będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Opłata od zadeklarowanego pojemnika/worka odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych wyniesie odpowiednio:

1) Od pojemnika o pojemności :
• 120 l - 14,00 zł
• 240 l - 28,00 zł
• 1 100 l - 128,33 zł
• 2 200 l - 256,67 zł
• 7 000 l - 816,67 zł
2) Od worka o pojemności 120 l- 14,00 zł

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych (art. 6j. ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. rok 2021, poz. 888).

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. rok 2021 r. poz. 1648) jest odpowiedzią ustawodawcy na liczne głosy samorządów dotyczące sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zaproponowane w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku przez ustawodawcę maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych nie odzwierciedlały realnych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z przedmiotowych nieruchomości. Konsekwencją utrzymania nieruchomości niezamieszkałych w zorganizowanym przez Związek systemie odbioru i zagospodarowania odpadami w 2021 roku jest konieczność dofinansowania odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady.

Obecny kształt przepisów daje możliwość realnego skalkulowania kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i ustalenia stawek opłat za zadeklarowany pojemnik służący do gromadzenia odpadów komunalnych w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania tychże odpadów.

Zarząd Związku