• 1
  • 2
  • 3
 

Z A P R O S Z E N I E

    Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pragnie zaprosić wszystkie szkoły z terenu EZGDK do wzięcia udziału w piętnastej edycji programu edukacyjnego pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.
 
    Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres e-mail (skan pisma) lub przesłać pocztą polską do dnia 5 listopada 2021 r. Wzór zgłoszenia stanowi załącznika nr 1 do niniejszego pisma.

    Program edukacyjny pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XV edycja” będzie miał następującą formę:

- każda zgłoszona szkoła będzie zobowiązana złożyć sprawozdanie opisowe z przebiegu programu, a obowiązkowymi formami będą:
a) konkurs plastyczny (wykonanie pracy plastycznej) - skierowany do uczniów z kl. I-III oraz do uczniów z kl. IV- VIII.
b) działania ekologiczne w szkole (maksymalnie trzy) np. apele, happeningi, teatrzyki, recykling odpadów, inne (dowolne formy). Tematem przewodnim działań ekologicznych ma być gospodarka           odpadami, prawidłowa segregacja, ochrona środowiska.
- w ramach XV edycji programu uczniowie z każdej zgłoszonej szkoły z klas I-VIII otrzymają broszurki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych wzbogacone o dobre praktyki i ciekawostki dotyczące odpadów, zabawy i gry logiczne (wykreślanki, krzyżówki, quizy i kolorowanki).

    Regulamin konkursu, kryteria oceny, propozycje nagród za udział w konkursie dla szkół i uczniów zostaną ustalone z komisją konkursową, która została powołana do oceny XIV edycji programu. Wszelkie ustalenia zostaną przekazane pisemnie do zgłoszonych szkół w terminie do końca listopada 2021r.

Koordynator Paweł Dzioba
W razie pytań proszę o kontakt Agnieszka Podsiadło tel. kom. 607 968 744 lub 15 866 13 98.

Materiały do pobrania:
- Załącznik 1