• 1
  • 2
  • 3

Opłaty obowiązujące od 01.01.2021

1 stycznia 2021 roku wprowadza zmianę systemu naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłata będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z podjętą uchwałą nr XIII/74/2020 z dnia 14 października br.

 

Od 1stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

  • 20,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce odpadów,

w przypadku braku zgłoszonego przydomowego kompostownika,

  • 18,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce oraz kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

 

Każdy właściciel nieruchomości  jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia NOWEJ DEKLARACJI, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

 

  • osobiście w Biurze Związku w Baćkowicach, 27-552 Baćkowice 86,
  • wysłać pocztą na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki,27-552 Baćkowice 86,
  • złożyć (w zamkniętej kopercie) w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Gminy,
  • przekazać (w zamkniętej kopercie) Sołtysowi,
  • przesłać za pośrednictwem ePUAP: ezgdk1/SkrytkaESP (wymaga ważnego podpisu elektronicznego).

 

Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz jej wysokość, wynika z konieczności przystosowania funkcjonowania systemu odbioru odpadów do obowiązujących przepisów prawa, które obligują Związek do odbioru każdej frakcji odpadów oddzielnie (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane -resztkowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

 

Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat spowodowana jest: skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, wzrostem kosztów pracy i energii, ograniczenie zbytu surowców wtórnych, rekultywacją składowiska, wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów.

 

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej http://ezgdk.pl/dok/deklaracje