Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/KS/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. zaprasza do konsultacji społecznych projektów uchwał:

  1. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki,
  2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 26.06.2019 r. osobiście, listownie pod adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice lub pocztą elektroniczną na adres ezgdk@pro.onet.pl

Dokumenty:

Zarządzenie Nr 1/KS/2019

Projekty uchwał

Formularz uwag

Protokół z zakończenia przebiegu konsultacji