Uchwała nr XVII642013 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki za 2012 rok
pdf logo
Uchwała nr XVII652013 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie:
udzielenia Zarządowi Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
pdf logo
Uchwała nr XVII662013 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013 – 2023
pdf logo
Uchwała nr XVII672013 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2013 rok
pdf logo
Uchwała nr XVII682013 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: ,, Rozbudowa ZUOK w Janczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego  przetwarzania odpadów (gmina Baćkowice)
pdf logo
Uchwała nr XVII692013 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Baćkowicach
pdf logo