Uchwała nr XIV492013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013 – 2034
pdf logo
Uchwała nr XIV502013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na rok 2013
pdf logo
Uchwała nr XIV512013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie:
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
pdf logo
Uchwała nr XIV522013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo
Uchwała nr XIV532013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf logo
Uchwała nr XIV542013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie:
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf logo
Uchwała nr XIV552013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie:
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
pdf logo
Uchwała nr XIV562013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf logo
Uchwała nr XIV572013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie:
podziału Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na sektory
pdf logo
Uchwała nr XIV582013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie:
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą: ,,Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – VII edycja”
pdf logo