Uchwała nr XXI/97/2018 z dnia 09 listopada 2018 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2018 rok.
pdf logo
Uchwała nr XXI/98/2018 z dnia 09 listopada 2018 w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2018 – 2029
pdf logo
Uchwała nr XXI/99/2018 z dnia 09 listopada 2018 w sprawie:
Zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą: „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XIII edycja”
pdf logo
Uchwała nr XXI/100/2018 z dnia 09 listopada 2018 w sprawie:
Określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
pdf logo
Uchwała nr XXI/101/2018 z dnia 09 listopada 2018 w sprawie:
Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki.
pdf logo
Uchwała nr XXI/102/2018 z dnia 09 listopada 2018 w sprawie:
Przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo