Uchwała nr V/21/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
udzielenia Zarządowi Związku wotum zaufania

pdf logo

Uchwała nr V/22/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2018 rok

pdf logo

Uchwała nr V/23/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

pdf logo

Uchwała nr V/24/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2019 rok

pdf logo

Uchwała nr V/25/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2019-2029

pdf logo

Uchwała nr V/26/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

pdf logo

Uchwała nr V/27/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
wyznaczenia osób do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem

pdf logo

Uchwała nr V/28/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

pdf logo

Uchwała nr V/29/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
podziału Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na sektory

pdf logo

Uchwała nr V/32/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf logo

Uchwała nr V/33/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf logo

Uchwała nr V/34/2019 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach

pdf logo

Protokół z głosowania

pdf logo