Uchwała Nr XI/57/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Związku wotum zaufania pdf logo
Uchwała Nr XI/58/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2019 rok pdf logo
Uchwała Nr XI/59/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok pdf logo
Uchwała Nr XI/60/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Związku na 2020 rok pdf logo
Uchwała Nr XI/61/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2020 – 2029 pdf logo
Uchwała Nr XI/62/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą: ”Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – XIV edycja” pdf logo
Uchwała Nr XI/63/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu odbywania posiedzeń Zgromadzenia Związku pdf logo
Uchwała Nr XI/64/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: określenia odpłatnego przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych pdf logo
Uchwała Nr XI/65/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki pdf logo
Uchwała Nr XI/66/2019 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Opatowie wraz z odpowiedzią na skargę pdf logo
Protokół z głosowania pdf logo