• 3
 • 1
 • 2

Zadanie pt. ?Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie działania Ekologicznego Związku Gmin dorzecza Koprzywianki w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.? zostało zrealizowane w 12 gminach należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Są to następujące gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Samborzec i Sadowie.

Organizatorem programu był: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.


Program był adresowany do wszystkich mieszkańców z 12 gmin Związku. Każde gospodarstwo domowe oraz podmiot gospodarczy otrzymało książeczkę informacyjną.
W programie wzięło udział 22 726 gospodarstw domowych oraz 2 274 podmiotów gospodarczych.
Założeniem Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki było aby każde gospodarstwo otrzymało książeczkę informacyjną formatu A5. W książęce zostały zawarte następujące informacje:

 

 • ogólne założenia dotyczące gospodarki odpadami,
 • wyjaśnienie wzoru deklaracji,
 • informacja o sposobie naliczania i uiszczania opłat za odbiór odpadów,
 • częstotliwość odbioru odpadów komunalnych,
 • opis selektywnej zbiórki odpadów,
 • przedstawienie głównych założeń technologicznych Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
   Odpadów Komunalnych w Janczycach,
 • sposób zagospodarowania odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych do RIPOK 
   Janczyce,
 • informacja o punkcje selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie EZGDK, godzin otwarcia i sposobu przyjmowania w nim odpadów.

Zadanie pt. ?Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie działania Ekologicznego Związku Gmin dorzecza Koprzywianki w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.? zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ilości 22 500 szt. książeczek.