• 1
  • 2
  • 3

Na podstawie art.6m ust. 2a w zw. art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU 

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia, że Zgromadzenie Związku w dniu 9 listopada 2018 r. podjęła uchwałę Nr XXI/101/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki na terenie gmin należących do EZGDK. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 16.11.2018 r. poz. 3952) 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec, obowiązują od 1 stycznia 2019 roku i wynoszą: 

 Dla nieruchomości zamieszkałej

Lokalizacja nieruchomości z terenu gmin: Metoda naliczania opłaty Sposób zbierania odpadów
segregowane niesegregowane
Gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec od gospodarstwa domowego jednoosobowego 11,00 zł 16,50 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 23,00 zł 34,50 zł
Miasto Osiek
Miasto Koprzywnica
od gospodarstwa domowego jednoosobowego 12,00 zł 18,00 zł
od gospodarstwa domowego wieloosobowego 24,00 zł 36,00 zł

Dla nieruchomości niezamieszkałej (firmy, instytucje, itp.)

Rodzaj pojemnika

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

pojemnik 110 l

22,00 zł;

27,00 zł;

pojemnik 120 l

22,00 zł;

27,00 zł;

pojemnik 240 l

40,00 zł;

48,00 zł;

pojemnik 1,1 m3

140,00 zł;

170,00 zł;

pojemnik 2,2 m3

250,00 zł;

290,00 zł;

pojemnik 5 m3

500,00 zł;

550,00 zł;

pojemnik 7 m3

700,00 zł;

750,00 zł.

 

  1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej (firmy, instytucje) otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji wraz z książeczką opłat na 2019 rok.
  2. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
  3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie mają obowiązku składania nowych deklaracji! Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.
  4. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. za dany miesiąc płacimy do 10-go dnia kolejnego miesiąca na numer indywidualnego konta bankowego.
  5. W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu oraz książeczce opłat na 2019 rok, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  6. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego wydana została decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.