Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria

Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria"
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Wartość projektu: 18 673 706,63 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Działanie 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"

Finansowanie:

  • 9 059 181,67 zł

ze środków Unii Europejskiej

  • 9 614 524,96 zł

z Budżetu Gmin: Baćkowice, Bogoria

Termin realizacji : 2012-2015

Opis projektu:

 Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców w gminie:

Baćkowice sołectwa - Baćkowice, Piórków, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Żerniki, Stanisławów, Olszownica, Olszownica Górki, Kantorka, Baranówek, Piskrzyn.
Bogoria sołectwa - Bogoria, Jurkowice, Józefów Witowicki, Kolonia Pęcławice, Kolonia Pęcławska, Miłoszowice, Moszyny.

Zakres prac:

Budowa 66,122 km kanalizacji sanitarnej, budowa 18 przepompowni ścieków oraz przebudowa 2 istniejących oczyszczalni ścieków - jedna w Bogorii druga w Piskrzynie. W ramach projektu zostanie wykonanych 692 podłączeń i wzrośnie liczba osób korzystających - z kanalizacji w obszarze dorzecza o 2 340 osób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Skanalizowanie terenów leżących na obszarze zlewni rzeki Koprzywianki przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego tego rejonu, ochrony jakości wody w rzece Koprzywiance, która charakteryzuje się bardzo niskimi przepływami. Jednocześnie zwiększy się dostępność mieszkańców do terenów uzbrojonych. Ścieki z kanalizowanych obszarów będą skierowane na oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Bogorii oraz Piskrzynie, które zostaną zmodernizowane. Efektem uporządkowania gospodarki ściekowej na tych terenach będzie podniesie ich atrakcyjności. Sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki stworzą możliwość powstania nowych, trwałych miejsc pracy i przyczynią się do poprawy sytuacji społecznoekonomicznej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości osiągania głównych lub dodatkowych dochodów z działalności turystycznej, usługowej.
Zaplanowany zakres prac zakłada odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowanie materiałów gwarantujących bezawaryjne funkcjonowanie sieci możliwość instalacji nowych przyłączy. Rozwiązania techniczne przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Przyjęte technologie i materiały, które będą wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniają trwałość projektu, na co najmniej kilkanaście lat.

Miejsce realizacji inwestycji:

Gmina Baćkowice:
Zdjecie nr 1 Zdjecie nr 2 Zdjecie nr 3

Gmina Bogoria:
Zdjecie nr 4 Zdjecie nr 5 Zdjecie nr 6

Tablice informacyjne:
Zdjecie nr 7

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...