Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/KS/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r. zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

 Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 24.01.2017 r. osobiście, listownie pod adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice lub pocztą elektroniczną na adres ezgdk@pro.onet.pl

 Dokumenty:

 Zarządzenie  pdf logo
Projekt pdf logo
Formularz pdf logo
Protokół z zakończenia konsultacji społecznych pdf logo