Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/KS/2018 z dnia 24 maja 2018 r. zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 12.06.2018 r. osobiście, listownie pod adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ezgdk@pro.onet.pl

Dokumenty:

Protokołu z zakończenia przebiegu konsultacji społecznych  pdf logo