Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 3 listopada 2015 w sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki;
pdf logo
Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 3 listopada 2015 w sprawie:
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
pdf logo
Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 3 listopada 2015 w sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki;
pdf logo
Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 3 listopada 2015 w sprawie:
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
pdf logo
Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 3 listopada 2015 w sprawie:
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
pdf logo
Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 3 listopada 2015 w sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
pdf logo