Uchwała nr VII/47/2015 z dnia 14 grudnia 2015 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pdf logo
Uchwała nr VII/48/2015 z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie:
zmiany uchwały Nr VI/43/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki
pdf logo
Uchwała nr VII/49/2015 z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie:
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
pdf logo
Uchwała nr VII/50/2015 z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie:
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą: „ Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady – X edycja”
pdf logo
Uchwała nr VII/51/2015 z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2015 rok
pdf logo
Uchwała nr VII/52/2015 z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2015-2029
pdf logo