Uchwała nr XIX/88/2018 z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
pdf logo
Uchwała nr XIX/89/2018 z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie:
udzielenia Zarządowi Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
pdf logo
Uchwała nr XIX/90/2018 z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie:
zmian w budżecie Związku na 2018 rok.
pdf logo
Uchwała nr XIX/91/2018 z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2018 – 2029.
pdf logo
Uchwała nr XIX/92/2018 z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie:
zmieniającą uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf logo
Uchwała nr XIX/93/2018 z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie:
przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
pdf logo
Uchwała nr XIX/94/2018 z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie:
poparcia uchwały intencyjnej Nr XII/42/2017 Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” z dnia 18 grudnia 2017 r.
pdf logo