Uchwała Nr XIII/69/2020 w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pdf logo

 

Uchwała Nr XIII/70/2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pdf logo

 

Uchwała Nr XIII/71/2020 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf logo

 

Uchwała Nr XIII/72/2020 w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pdf logo

 

Uchwała Nr XIII/73/2020 w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe pdf logo

 

Uchwała Nr XIII/74/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki pdf logo

 

Uchwała Nr XIII/75/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pdf logo
Protokoły z głosowania pdf logo