• 1
  • 2
  • 3

"Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach "

 

1. Informacje ogólne

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach ( fot 1) wybudowany został przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, który w 2000 roku przystąpił do realizacji zadania pn. "Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów w Janczycach". Środki stanowiły dotację z funduszu SAPARD 50%, Fundacji EkoFundusz 8% oraz pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach 42%.

Związek w chwili obecnej zrzesza 12 gmin (Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Lipnik, Obrazów, Opatów, Samborzec, Miasto Sandomierz i Sadowie) z trzech powiatów: opatowskiego, sandomierskiego, i staszowskiego, położonych w południowo-wschodniej części woj. świętokrzyskiego. Obszar Związku obejmuje powierzchnię 1068 km 2 a zamieszkuje go 111 tys. osób.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach o powierzchni 8,5 ha , obejmuje podstawowe instalacje niezbędne do zagospodarowania odpadów komunalnych przewidzianych dla obiektów o charakterze regionalnym takich jak: sortownia, kompostownia (fot 2), składowisko (fot 3) oraz obiekty i elementy pomocnicze. Wszystkie instalacje i elementy pomocnicze ZUOK są powiązane technologicznie i zapewniają właściwe wzajemne funkcjonowanie oraz stanowią jeden wspólny system organizacyjny zarządzany w całości przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Poszczególne instalacje oraz zakład w całości spełniają wymogi najlepszej dostępnej techniki BAT zarówno w etapie doboru technologii oraz w fazie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji gwarantujących osiągnięcie wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska.

Strumienie odpadów komunalnych: zmieszanych, biodegradowalnych, opakowaniowych problemowych pozyskiwane w 6 systemach dowożone są do Zakładu Utylizacji Odpadów komunalnych celem bezpiecznego dla środowiska ich zagospodarowania.

Przyjęto następujące rozwiązania dla procesu technologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odzysku surowców użytkowych:
Sortowanie i podczyszczenie odpadów surowcowych ze zbiórki selektywnej i frakcji suchej oraz przygotowanie ich do dystrybucji do recyklerów - zakładów specjalizujących się w ich gospodarczym wykorzystaniu.
Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz dystrybucja kompostu
Składowanie na kwaterach: zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów balastowych z sortowni i kompostowni.
Sekcja demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz zagospodarowanie i dystrybucja poszczególnych surowców
Zasiek na czasowe gromadzenie odpadów niebezpiecznych i dystrybucja przez firmy specjalistyczne do specjalistycznych zakładów unieszkodliwiania

2. Podstawa opracowania

Podstawę merytoryczną opracowania stanowi projekt budowlany budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) dla terenu gmin i miast wchodzących w skład Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w m. Janczyce opracowany przez ABRYS Technika spółka z o. o. w Poznaniu.

Podstawę prawną realizacji opracowania stanowi:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94, poz.414 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98, poz. 906)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690)
Podstawę techniczną stanowi:
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 28.04.2003 r. wydana przez Wójta Gminy Baćkowice (znak: In-7331/18/2002/2003)
Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża projektowanego Zakładu Selekcji Odpadów Komunalnych w Janczycach, Geoservice, Kielce 2001
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 terenu projektowanego ZUOK
Projekty budowlane i wykonawcze branżowe ZUOK w Janczycach, gmina Baćkowice opracowane przez ABRYS Technika Sp. z o. o. w Poznaniu w 2003 roku
Projekty budowlane hali sortowni i hali kompostowni opracowany przez Llentabhallen Sp. z o.o. z Gdańska

3. Charakterystyka terenu

3.1. Lokalizacja

Obszar ZUOK zlokalizowany jest na gruntach wsi Janczyce, na terenie gminy Baćkowice, w odległości około 700 na południowy zachód od zabudowań wsi. Od strony zachodniej, południowej i północno-zachodniej do terenu projektowanego Zakładu przylegają zwarte kompleksy leśne. Najbliższe zabudowania znajdujące się w pobliżu projektowanego ZUOK to zabudowania wsi Janczyce (ok. 700 m w kierunku NE), zabudowania wsi Porąbki Dolne (ok. 700 m w kierunku SE). Grunty w obrębie projektowanego ZUOK są użytkowane rolniczo (klasa V i VI) oraz jako łąki i pastwiska. Znajdują się tu także niewielkie zakrzaczenia i zalesienia nie mające znaczenia gospodarczego.

3.2.Geomorfologia i hydrografia

Pod względem geomorfologicznym teren ZUOK położony jest w makroregionie Wyżyna Kielecko-Sandomierska.

Teren ZUOK obejmuje obszar w miarę płaski o rzędnych w granicach 282,7- 289,3 m npm, opadając łagodnie w kierunku południowo-wschodnim. Teren ten stanowi fragment skłonu wysoczyzny morenowej.

Teren projektowanego ZUOK od północy i południa ograniczają dwa rowy melioracyjne, które odprowadzają wody do odległego o 700 m na południowy wschód kolejnego rowu melioracyjnego, który w dalszym biegu uchodzi do rzeki Koprzywianki.

3.3.Budowa hydrogeologiczna

Teren Zakładu położony jest w obrębie trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich, na syklinorium kielecko-łagowskim.

Starsze podłoże w tym rejonie budują utwory dewonu środkowego wykształcone w postaci mułowców oraz dewonu górnego wykształconego jako łupki margliste i wapienie margliste. Miąższość dewonu jest tu znaczna i przekracza 1250 m .

Bezpośrednio na utworach dewonu występują utwory czwartorzędowe. Są to plejstoceńskie gliny zwałowe z utworami piaszczystymi (piaski, pospółki) oraz w strefie przypowierzchniowej holoceńskie osady rzeczne (piaski, mułki).

W podłożu terenu projektowanego Zakładu stwierdzono występowanie poziomu wód czwartorzędowych. Poziom ten nawiercono w otworach wykonanych dla potrzeb rozpoznania warunków geologicznych na głębokości 0,0- 3,9 m ppt w warstwie piasków średnich i drobnych. Zwierciadło tych wód jest swobodne, lokalnie naporowe, miejscami występuje na powierzchni terenu.

Na terenie tym spływ wód w utworach czwartorzędowych odbywa się w kierunku południowo-wschodnim tj. nawiązuje do kierunku płynięcia wody w bezpośrednio przylegających rowach melioracyjnych.
Teren Zakładu znajduje się poza granicami obszaru najwyższej i wysokiej ochrony wód podziemnych według klasyfikacji Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, opracowanej przez Kleczkowskiego.

3.4. Warunki klimatyczne

Teren ZUOK położony jest według regionalizacji Gumińskiego w dziedzinie częstochowsko-kieleckiej. Obszar charakteryzuje się stosunkowo wysokimi opadami rocznymi, jednak ze skłonnością do dużej ich rozpiętości. Wielkość średnia opadu rocznego dochodzi do 800 mm . Jednak najwyższe opady występują na terenach wyniesionych (obszar Gór Świętokrzyskich), miejscowości położone niżej mają opady znacznie niższe.

Średnioroczna temperatura powietrza wynosi 7,6 o C. Przeważają wiatry z sektora zachodniego. Czas trwania okresu wegetacyjnego waha się od 200 do 210 dni.

4. Założenia techniczne i technologiczne Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

4.1. Ogólne dane o zagospodarowaniu terenu

dwie kwatery składowania odpadów 44 000 m 2
plac kompostowy 735 m 2
plac dojrzewania kompostu 1 200 m 2
hala segregacji odpadów 569 m 2
budynek administracyjno- socjalny 143 m 2
garaż na sprzęt składowiskowy 109 m 2
wiata na odpady problemowe 42 m 2
wiata na surowce wtórne 72 m 2
waga samochodowa 64 m 2
brodzik dezynfekcyjny 43 m 2
zbiornik retencyjny odcieków 1 530 m 2
drogi i place o nawierzchni asfaltowej 2 690 m 2
drogi z płyt betonowych 895 m 2
drogi o nawierzchni tłuczniowej 96 m 2
chodniki z polbruku 42 m 2
pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m 10 100 m 2
rezerwa terenu w granicach ogrodzenia na trzecią kwaterę 16 670 m 2

4.2. Założenia projektowe

Przedmiotem inwestycji była budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, gmina Baćkowice umożliwiającego bezpieczne dla środowiska zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na ternie 12 gmin i miast wchodzących w skład Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Inwestycja ma zapewnić bazę techniczną i technologiczną dla stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami na obszarze Związku.

5. Opis projektowanych rozwiązań technicznych

5.1. Rozwiązania projektowe

Kwatery składowania odpadów zaprojektowano jako wgłębno-napowierzchniowe, tj. z dnem zagłębionym 2,0- 3,0 m poniżej powierzchni terenu z obwałowaniami zewnętrznymi wyniesionymi od 1,0- 4,0 m ponad teren.
System zbierania i gromadzenia wód odciekowych- wspólny dla wszystkich kwater w bezodpływowym zbiorniku .
Formowanie obwałowań z nachyleniem skarp wewnętrznych 1:3 i zewnętrznych 1:2.
Poziom korony obwałowań zewnętrznych - 289,00 m npm.
Ukształtowanie dna kwatery nr 1 na rzędnych 285,00-285,73 m npm; kwatery nr 2 na rzędnych 284,43-285,18 m npm.
Spadki wzdłuż drenażu 0,3% oraz poprzeczne 1-1,4%.

Uszczelnienie skarp i dna kwater składa się z następujących elementów:
Warstwa uszczelnienia mineralnego o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji k ? 1,0 x 10 -9 m/s oraz warstwa maty bentonitowej spełniające funkcję sztucznej bariery geologicznej,
Geomembrana (folię) PEHD grub. 2,00 mm , będącą uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej

5.2. Pojemność kwater

Wielkość kwater ograniczono do wielkości, które nie powoduje zbyt częstej potrzeby opróżniania zbiornika odcieku. Odciek do zbiornika jest doprowadzany rurociągiem grawitacyjnym, poprzez studnie rewizyjne.

Całkowita pojemność kwater składowania (docelowa) wynosi V= 282.100 m 3 .

5.3. Ukształtowanie i uszczelnienie kwater

W pierwszym etapie budowy Zakładu wybudowana została kwatera nr 1. Projektowana kwatera nr 1 składowiska posiada następujące parametry:
Powierzchnia w dnie - 10.800 m 2
Powierzchnia górą - 16.200 m 2
Pojemność geometryczna kwatery nr 1 z uwzględnieniem wspólnej rzędnej zamknięcia z kwaterą nr 2 (docelowa pojemność) - 130.900 m 3
Rzędne dna - 285,00-285,73 m npm.
Rzędne korony obwałowań - 289,00 m npm
Spadki dna kwatery 3? w kierunku południowym
Nachylenie skarp wewnętrznych 1:3

Natomiast projektowana kwatera nr 2 składowiska posiada następujące parametry:
Powierzchnia w dnie - 12.600 m 2
Powierzchnia górą - 20.100 m 2
Pojemność geometryczna kwatery nr 2 z uwzględnieniem wspólnej rzędnej zamknięcia z kwaterą nr 1 (docelowa pojemność) - 151.200 m 3
Rzędne dna - 284,43-285,18 m npm.
Rzędne korony obwałowań - 289,00 m npm
Spadki dna kwatery 3? w kierunku południowym
Nachylenie skarp wewnętrznych 1:3

Groble powinny być wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych w obiektach budowlanych budownictwa hydrotechnicznego" (Ministerstwo Rolnictwa 1979 r.). Groble należy wykonać warstwami o grubości 0,15 - 0,25 m .

Przemieszczany grunt należy zagęszczać warstwami sprzętem mechanicznym (walec wibracyjny okołkowany), tak by osiągnął wskaźnik zagęszczenia I S 3 0,92 dla gruntów spoistych lub stopień zagęszczenia
I D > 0,55 dla gruntów niespoistych.

Wierzchnią warstwę grobli należy zagęszczać i formować walcami drogowymi gładkimi. Wilgotność optymalną gruntu można przyjmować:
10% dla piasku
12% dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,
13% dla glin

Na odpowiednio ukształtowaną i zagęszczoną powierzchnię dna oraz skarp, pozbawioną kamieni, korzeni itp.są ułożone kolejno:

Warstwy uszczelnienia mineralnego o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji k ? 1,0 x 10 -9 m/s spełniająca funkcję sztucznej bariery geologicznej,
Warstwy maty bentonitowej,

Geomembranę (folię) PEHD grub. 2,0 mm , będącą uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej
Uszczelnione dno i skarpy kwater przykryte zostały warstwą ochronno-drenażową wykonaną z materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji k>1x10 -4 m/s o miąższości 0,5m.

Warstwa uszczelnienia mineralnego powinna być wykonana w taki sposób, aby procesy osiadania na składowisku nie mogły spowodować jej zniszczenia.

Bentomatę należy układać na zakład nie mniejszy niż 15 cm .

Arkusze geomembrany należy łączyć poprzez zgrzewanie ze szwem podwójnym i kanałem kontrolnym. Obowiązkowo należy wykonać próby szczelności zgrzewu metodą ciśnieniową wszystkich połączeń. (2atm/15min.).

Zwraca się uwagę, aby zastosowana mata bentonitowa i geomembrana (folia) posiadały aktualne aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania do uszczelnień składowisk odpadów.

5.4. Odwadnianie terenu

Warunki gruntowo-wodne opisane w dokumentacji geologicznej wykazują potrzebę odwodnienia terenu Zakładu, a w szczególności tereny kwater przeznaczonych pod składowanie odpadów. W wierzchniej warstwie terenu kwater woda gruntowa występuje od 0,5 do 2,0 m poniżej powierzchni terenu. Jest to woda typu zaskórnego utrzymująca się głownie w soczewkach gruntów piaszczystych.

Pod kwaterami składowania odpadów umieszczony jest drenaż systematyczny mający na celu ustabilizowanie poziomu wody gruntowej na głębokości ca 1,5 m poniżej dna kwater składowiska. Zaprojektowano drenaż systematyczny z rur PCV A 10 cm o rozstawie sączków wynoszącym 18,0 m . oraz zbieracze o średnicy A 15 cm. Drenaż pod uszczelnieniem kwater ułożony jest na głębokości 1,5- 1,6 m poniżej projektowanego dna kwater oraz 1,0- 1,1 m poniżej dna wykopu kwater. Pod względem hydraulicznym odwodnienie pracować będzie jako drenaż zupełny. Wykonane zostały obsypki rurociągów drenarskich materiałem filtracyjnym. Wody odprowadzane są z drenażu w kierunku południowym do rowu nr 10.

Ponadto położony jest zbieracz A 7,5 cm znajdujący się w północno-zachodniej części terenu Zakładu. Nowa trasa rurociągu o średnicy 10 cm i długości 107 m skierowana jest do rowu nr 9. Odcinek rurociągu przecinający drogi gruntowe znajduje się w rurze ochronnej stalowej A 200 mm na długości 25 m . Dla umożliwienia odpływu wody z istniejącego drenowania przewidziano odmulenie rowu nr 9 na długości 200 m poniżej jego wylotu warstwą grubości 40 cm .

Podobny zakres dotyczy rowu nr 10 w celu zapewnienia odpływu wód z projektowanego drenowania pod uszczelnieniem kwater składowiska. Przewiduje się odmulenie rowu nr 10 warstwą 20 cm na długości 238 m .

W celu zapewnienia wjazdu na teren Zakładu został przebudowany istniejący przepust A 0,8 m, o długości 4 m znajdujący się na rowie nr 9. Przebudowa ta miała na celu obniżenie jego dna o 0,3 m , zwiększenie długości do 6 m i budowę przyczółków betonowych.

5.5. Ujęcie, odprowadzanie i zagospodarowanie odcieku

5.5.1. Ujęcie i odprowadzanie odcieku

Dla ujęcia odcieku z kwater został ułożony na folii uszczelniającej drenaż nafoliowy, który służy do zbierania odcieków ze składowiska wykonany został, w systemie holenderskim, tzn. na zakończeniach rurociągów drenarskich umieszczone są studzienki. W każdej kwaterze są ciągi drenarskie wykonane z rur dwuściennych perforowanych z PEHD.

Wyprowadzenie zbiorczych ciągów drenarskich poprzez uszczelnione skarpy obwałowań wykonane jest rurociągiem pełnym z PEHD o średnicy A 200 mm.

Zakończenie rurociągów drenarskich odcieku wyprowadzone jest po skarpie (na folii) na koronę grobli i zakończony betonowym stożkiem z pokrywą. Rozwiązanie to umożliwia wentylację ciągów drenarskich, a także zapewnia dostęp w przypadku konieczności ich czyszczenia.

Średnica wewnętrzna rurociągów drenarskich A 200 mm. Drenaż ułożony został na podsypce z piasku drobnego o grubości 10 cm i na geowłókninie 200 g/m 2 w obsypce filtracyjnej ze żwiru o uziarnieniu A 16- 32 mm .

Ciągi drenarskie wyprowadzone z kwater włączone są do studni rewizyjnych na szczelnym zbiorczym rurociągu odcieku A 200 mm (fot 4) . Rurociąg ten wykonany jest z dwuściennych rur PEHD i podłączony grawitacyjnie do bezodpływowego zbiornika odcieków.

Zbiornik odcieku zlokalizowano w południowo-wschodniej części terenu Zakładu, przy kwaterze nr 2 (fot 5) .

5.5.2. Zbiornik odcieku

Aby przetrzymać powstającą ilość odcieków zlokalizaowano bezodpływowy zbiornik ziemny uszczelniony folią (geomembramą) PEHD gr. 2,00 mm , ułożoną na bentomacie oraz na zagęszczonym podłożu rodzimym, okrytą geowłókniną 15 KN/m 2 , warstwą podsypki grubości 15 cm i płytami betonowymi 50x50x7cm (fot 5)

Podstawowe parametry zbiornika przedstawiają się następująco:
Rzędna dna zbiornika - 283,00 -283,70 m npm
Rzędna korony ogroblowania - 285,50 m npm
Głębokość czynna zbiornika h cz = 2,0 m
Powierzchnia dna F d = 26 x 17 = 442,00 m 2
Powierzchnia czynna zbiornika F cz = 850,00 m 2
Objętość czynna zbiornika V cz = 1292,00 m 3
Nachylenie skarp zbiornika: 1:2. Zbiornik jest ogrodzony w sposób trwały rurami stalowymi.

5.6.2. Poziomy drenaż gazowy

Najniżej położony element tego drenażu stanowi warstwa ochronno-filtracyjna położona na folii PEHD, składająca się z 50 cm warstwy piasku średnioziarnistego o współczynniku filtracji min.10 -4 m/d, oraz z systemu drenażu dla wód przesączających się przez składowisko (rury PEHD 200 mm perforowane).

Kolejne elementy tego drenażu to poziome warstwy izolacyjne wynikające z technologii eksploatacji składowiska o grubości ok. 15 cm , zbudowane z gruntu mineralnego, układane na wierzchu kolejnych, około 2 m miąższości, warstwach odpadów.

5.6.3. Pionowy drenaż gazowy

W celu ujęcia powstającego gazu składowiskowego i ukierunkowania jego wypływu ze złoża gromadzonych odpadów umieszczone są jako element łączący poziome warstwy drenażu gazowego - studnie odgazowujące (fot 6 ).

Studnie te nadbudowywane będą w miarę podnoszenia rzędnej składowania odpadów. Rozstęp pomiędzy studniami wynosi 60- 80 m . W kwaterze nr 1 znajduje się osiem studni odgazowujących zbudowane z rury stalowej o średnicy 823/11 mm. Na dennej warstwie drenażowej odcieków ułożona jest prefabrykowana płyta żelbetowa (typowa) o średnicy 100 cm . i grubości 12 cm . Na płycie zamontowana jest rura stalowa o średnicy 823/11 mm i długości 1,20 m . Do rury w górnej części przyspawane są uchwyty wykonane z pręta stalowego o średnicy 12 mm . Uchwyty przeznaczone są do późniejszego podnoszenia rury stalowej w miarę podnoszenia się poziomu składanych odpadów.

Ustawiona rura stalowa wypełniona zostały tłuczniem kamiennym 20/40 mm.

Na rurze stalowej założony jest "biofiltr". Nasada biofiltru wykonana jest z takiej samej rury stalowej jak studnia wypełniona tłuczniem o wysokości 0,30 m . W dolnej części rury (biofiltru) przymocowana jest siatka parkanowa ocynkowana o oczkach 40x40 mm na której Na tej siatce ułożona jest druga siatka z tworzywa nylonowego o oczkach 4x4 mm. Przestrzeń nad siatkami o wysokości około 30 cm wypełniona jest kompozytem torfowo-kompostowym. Do podnoszenia biofiltru przyspawane są cztery uchwyty analogicznie jak przy rurze zasadniczej.

Po osiągnięciu zagęszczonej warstwy odpadów o miąższości 100- 110 cm należy zdjąć biofiltr, a następnie podciągnąć rurę stalową na wysokość około 80- 90 cm . Wnętrze rury wypełnić tłuczniem kamiennym 20/40 mm, po czym zamontować ponownie biofiltr.

Czynność podnoszenia rury stalowej wykonywać cyklicznie w miarę podnoszenia się poziomu deponowanych odpadów.

Taki sposób powoduje wykonanie komina z tłucznia stykającego się na dużej powierzchni ze wszystkimi warstwami składanych odpadów.

W czasie zamykania i rekultywacji hałdy odpadów rura stalowa z nałożonym biofiltrem powinna wystawać lekko ponad powierzchnię składowania odpadów.

Proponowane rozwiązanie umożliwi ujście gazów znajdujących się wewnątrz korpusu odpadów nawet po zamknięciu składowiska warstwami nieprzepuszczalnymi.

Przyjęte rozwiązanie odgazowania i sposób jego zagospodarowania, podyktowane jest małą objętością deponowanych odpadów w długim okresie czasu co eliminuje w chwili obecnej gospodarcze wykorzystanie biogazu.

5.7. Siatka izolacyjna do łapania odpadów

Największe sanitarne zagrożenia, jakie stwarzać może składowisko związane są z możliwością unoszenia lekkich materiałów poza koronę obwałowania w kierunku północno-zachodnim i północnym (fot 7) .

W celu ograniczenia możliwości roznoszenia przez wiatr lekkich frakcji odpadów zlecono założenie bezpośredniego ogrodzenia lekkiego z siatki ogrodniczej polipropylenowej na konstrukcji przenośnej ustawionej na koronie obwałowania zachodniego i części południowego. Po zakończeniu eksploatacji pierwszej kwatery siatkę będzie można przenieść na kwaterę drugą.

Stelaże do siatki są elementami przenośnymi zbudowanymi z walcówki. Kotwione są one do gruntu zagiętymi prętami zbrojeniowymi o średnicy A 16 mm i długości 30 cm . Na żerdziach stelażu rozciągnięta jest siatka tzw. ogrodnicza w kolorze zielonym. Rozpiętość między stelażami 3,0 -5,0 m .

6. Rekultywacja techniczna

Należy przyjąć następujący sposób zamknięcia projektowanych kwater składowiska:

Na odpowiednio ukształtowanej zgodnie z projektowaną geometrią i zagęszczonej czaszy składowiska ułożyć kolejno:
0,15 m warstwa sanitarna (inertną)
0,15 m warstwa wyrównawcza gruntu piaszczystego (drenażowa)
0,45 m warstwa gruntu mineralnego
0,10 m warstwa gleby (humusu)

obsiew mieszankami traw

6.1. Rekultywacja biologiczna

Na obecnym etapie opracowania, przedstawiono wytyczne rekultywacji projektowanego składowiska. Projektuje się przeprowadzenie rekultywacji biologicznej wstępnej, polegającej na zawiązaniu trwałej warstwy roślinnej i nadaniu podłożu walorów podkładu pod roślinność wysoką. Jednocześnie osiągnie się pełne przywrócenie walorów krajobrazowych terenu.

Podstawowym zadaniem rekultywacji biologicznej jest doprowadzenie do zadarnienia czaszy utworzonej w wyniku rekultywacji technicznej mieszanką roślin trawiastych i motylkowych.

Dla użyźniania terenu rekultywowanego i wzmożenia procesów glebotwórczych, w pierwszym etapie rekultywacji należy wprowadzać roślinność pionierską, tzn. trawy i rośliny motylkowe. Rośliny nasilają parowanie wody, pomniejszając spływ wód zarówno powierzchniowy, jak i wgłębny.

Szczególnie zaleca się stosowanie mieszanek wielogatunkowych traw z dodatkiem roślin motylkowych.

Zalecane gatunki traw do wysiewu w warstwę rekultywacyjną:
mietlica pospolita
kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis)
rajgras angielski (Lolium perenne)
rajgras włoski (Lolium multiflorum)
rajgras holenderski (Lolium var. oleander.)
wiechlina łąkowa (Poa pratensis)
kupkówka (Dactylis glomerata)

Dawka mieszanki nasion traw: 280 kg/ha (po 40 kg każdego gatunku)

Zalecane gatunki roślin motylkowych do dodatkowego wysiewu:
seradela
koniczyna różkowa
peluszka
koniczyna biała
lucerna

Dawka mieszanki nasion roślin motylkowych: 60 kg/ha

Zakłada się nasadzenia roślinności krzewiastej. Zakłada się, że roślinnością wysoką obsadzony zostanie cały teren pozostający wewnątrz ogrodzenia, łącznie z zewnętrznymi skarpami. Wierzchowina zrekultywowanego terenu kwater składowania odpadów powinna zostać obsadzona roślinnością krzewiastą, z gatunków:
pięciornik (Potentilla sp.)
forsycja (Forsythia sp.)
akacja syberyjska (Caragana arborescerus)
6.2. Wytyczne docelowego zagospodarowania

Docelowo, ok. 10 lat po zakończeniu eksploatacji składowiska należy przeprowadzić jego zalesienie. Ostateczny sposób zagospodarowania składowiska po zakończeniu eksploatacji określi projekt rekultywacji technicznej i biologicznej.

Do zalesiania przystąpić można po ustaniu procesów mineralizacji i odgazowaniu składowiska. Zalesienie prowadzić należy zgodnie z wymogami stosowanymi w urządzaniu lasu, preferując gatunki nawiązujące gatunkowo do drzew stanowiących pas zieleni izolacyjnej i odporne na niekorzystne zmiany środowiska (brzoza, sosna czarna).

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych jest inwestycją specjalistyczną. Zwraca się uwagę Inwestorowi, aby przy wyborze realizatora inwestycji wybrać firmę, która posiada doświadczenie w tego typu pracach.

Przy realizacji inwestycji należy sprawdzić czy użyte do wbudowania materiały budowlane i uszczelniające posiadają aktualne atesty. Należy zapewnić w trakcie budowy również nadzór geodezyjny i geotechniczny.

Odstępstwa od przyjętych technologii, parametrów oraz zamiany zaprojektowanych materiałów winny być uzgadniane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją.

7. Sortownia odpadów komunalnych

Hala do segregacji odpadów (fot 8) oraz (fot 9 )

Dla potrzeb lokalizacji na terenie Zakładu linii sortowniczej wybudowano jednonawową halę o konstrukcji stalowej firmy Llentabhallen o następujących wymiarach:
Szerokość: 15,9 m
Długość: 35,8 m
Wewnętrzna wolna wysokość przy długiej ścianie: 5,0 m
Wysokość wewnętrzna pod kalenicą: 5,0 m
Powierzchnia (po obrysie zewnętrznym) 569 m 2

Fundament

Hala montowana jest na gotowym fundamencie betonowym (beton klasy min. B-25 pod słupami), wykonanym z tolerancją ? 5 mm na podstawie wytycznych przygotowanych przez Llentabhallen.

Konstrukcja (fot 10)

Połać dachu o nachyleniu 7°. Wszystkie elementy konstrukcyjne hali są wykonane ze stali ocynkowanej na gorąco.

Dach

Hala jest pokryta blachą stalową trapezową galwanizowaną na gorąco, zabezpieczoną farbą poliestrową w jednym z czterech typowych kolorów montowaną z zakładem wzdłużnym 1.5 fali. typ blachy tp 46, grubość 0,65 mm typ lakieru - standard, kolor standard.

Ściany zewnętrzne

Ściany pokryte są na zewnątrz blachą stalową trapezową galwanizowaną na gorąco, zabezpieczoną farbą poliestrową w jednym z 20 typowych kolorów. Typ blachy TRP 45, grubość 0,5 mm , typ lakieru - poliester, kolor standard.

Izolacja

Hala w całości izolowana.

Dach i ściany izolowane wełną szklaną o grubości 150 mm , typ izolacji 5 i 4, współczynnik przenikalności cieplnej U C =0,26 W/m 2 *K. Strona zewnętrzna izolacji ścian wyłożona izolacją wiatroszczelną. Strona wewnętrzna izolacji wyłożona folią plastykową, która stanowi izolację paroszczelną. Izolacja w ścianach i stropodachu jest wentylowana poprzez kalenicę.

Sufit i ściany wewnętrzne

Od strony wewnętrznej hala wyłożona jest blachą stalową trapezową, galwanizowaną na gorąco zabezpieczoną farbą poliestrową w jednym z 20 standardowych kolorów. Typ blachy IP 18. Typ lakieru - standard, kolor - standard. Blacha przykręcona do konstrukcji wkrętami ocynkowanymi.

Bramy

W hali są zamontowanie 3 bramy wjazdowe typu Crawford 542, segmentowe, stalowe, izolowane, elektrycznie otwierane, w jednym z 6-ciu kolorów standardowych, prowadzenie trakcji standardowe SLB
o wymiarze 390 cm x 450 cm 1 szt.
o wymiarze 510 cm x 450 cm 1 szt.
o wymiarze 690 cm x 450 cm 1 szt.

7.1. Opis procesowy rozwiązań projektowych

Sortownia przeznaczona jest do sortowania zmieszanych odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej, co pozwoli na wyselekcjonowane podstawowych użytecznych odpadów surowcowych.

Ilość odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej przewidzianych do sortowania wynosi, na obecnym etapie wdrażania systemowej gospodarki odpadami i w początkowym etapie eksploatacji wynosi ok. 2.000 Mg/rok.

W proponowanym rozwiązaniu, z uwagi na możliwą zmianę wielkości obsługiwanego obszaru komunalnego objętego zagospodarowaniem odpadów i możliwość zwiększenia ilości zbieranych frakcji surowcowych, uwzględniona zostanie w proponowanym rozwiązaniu projektowym możliwość rozbudowy wyposażenia linii technologicznej i dalsze doposażenie techniczne sortowni.

Przepustowość linii sortowniczej wynosi max. 5000 Mg/rok.

Niezależnie od wtórnej segregacji odpadów surowcowych na linii sortowniczej, przewiduje się punkty do segregacji pozostałych odpadów pozyskanych w ramach zbiórki selektywnej tj. odpady wielkogabarytowe, szkło, gruz budowlany.

7.2. Sortownia - opis technologiczny procesu

Linia sortownicza odpadów ma na celu wyselekcjonowanie podstawowych surowców wtórnych; została wyposażona w urządzenia peryferyjne - do belowania i rozdrabniania w celu umożliwienia efektywnego zagospodarowania.

Proces segregacji i podczyszczania suchej frakcji, surowcowej pochodzącej ze zbiórki selektywnej będzie przebiegał następująco :
Surowce wtórne (makulatura, tworzywa sztuczne itp.) dostarczone są (fot 11) do sekcji przyjęć , wydzielone w hali miejsce, ograniczone ścianami oporowymi (fot 12) ,
Przez przenośniki 1-1 i 1-2 ( fot 13) , (fot 14), (fot 15) odpady transportowane są do sekcji sortowania , na stanowiska sortowniczych (fot 16), (fot 17) ,
Surowce wtórne po rozsortowaniu, gromadzone są bezpośrednio w pojemnikach ustawionych przy stanowiskach obsługi
W pozostały balast jest przekazany bezpośrednio do kontenera skąd trafia na kwaterę składowania.
Składowanie - magazynowanie, odzyskanych użytkowych odpadów surowcowych odbywać się będzie w zadaszonej wiacie, w wydzielonych boksach na surowce wtórne, przylegających do sortowni.

Linia technologiczna sortowania zlokalizowana jest w hali, o konstrukcji stalowej. Wyposażona jest w układ sterowania linii sortowniczej wraz z sygnalizacją stanu pracy, z możliwością regulacji pracy poszczególnych urządzeń.

Przewiduje się zlokalizowanie linii sortowniczej w wydzielonej kabinie sortowniczej o powierzchni ok. 90 m 2 .

Kabina sortownicza wyposażona w instalację oświetleniową, grzewczą i wentylacyjną.

Takie rozwiązanie pozwala na:
pełne uniezależnienie pracy linii od aury pogodowej,
poprawę warunków pracy personelu.

7.2.1. Linia sortownicza - rozwiązania techniczno-technologiczne

Sekcja przyjęć odpadów surowcowych ze zbiórki selektywnej i frakcji suchej

Wydzielone miejsce, w hali sortowni przeznaczone jest do przyjmowania frakcji suchej i odpadów surowcowych zbieranych metodą selektywnej zbiórki.

Sekcja sortowania

Odpady surowcowe dostarczone do sekcji przyjęcia, układem transportowym przez przenośniki 1-1 i 1-2 , są transportowane do sekcji sortowania, na stanowiska sortownicze. W rozwiązaniu uwzględnia się możliwość lokalizacji linii sortowniczej w kabinie sortowniczej.

Segregacja i doczyszczanie odbywać się tzw. metodą pozytywną - tj. selekcja (wybieranie) materiału surowcowego, spełniającego wymagania użytkowe dla dalszego zagospodarowania i wykorzystania danej frakcji.

Linia sortownicza wyposażona jest w 2 podwójne (docelowo 3) stanowiska sortownicze.

Odzyskane po rozsortowaniu surowce użytkowe, gromadzone będą w pojemnikach ustawionych bezpośrednio przy stanowiskach obsługi linii.

Pozostały materiał odpadowy traktowany będzie jako balast, nie nadający się do wykorzystania na rynku surowców wtórnych i p rzenośnikiem 1-4 kierowany jest do kontenera z którego wywożony będzie na kwaterę składowania odpadów .

Linia technologiczna sortowni obejmuje:
kanał zasypowy - przenośnik kanałowy poziomy,
przenośnik kanałowy - wznoszący,
przenośnik sortowniczy, (opcja- w kabinie sortowniczej),
przenośnik wznoszący.
Sekcja przetwarzania końcowego

W uzupełnieniu podstawowego procesu, jakim jest sortowanie odpadów surowcowych, stosuje się końcowe przetwarzanie wysegregowanych odpadów surowcowych i materiału balastowego.

W ramach wyposażenia technicznego propozycja opcjonalnego wyposażenia obejmuje:
rozdrabniacz
prasa do odpadów,
skierowanie odpadów bezpośrednio do kontenera.

W sekcji przetwarzania końcowego, zlokalizowano powierzchnię do zainstalowania niezbędnych urządzeń technologicznych, powierzchnię magazynową do bieżącego składowania odpadów surowcowych odzyskanych w procesie segregacji i doczyszczania, powierzchnię do demontażu odpadów wielkogabarytowych.

7.2.2. Zestawienie podstawowych urządzeń - linia sortownicza

Zestawienie podstawowych urządzeń i proponowanego wyposażenia linii sortowniczej przedstawiono w poniższej tabeli.

Wymiary podstawowe linii: długość ok. 24, szerokość ok. 9 m , wysokość max. ok. 3,5 m .
Poz.
Rodzaj urządzenia
Parametry urządzenia,

Linia sortownicza odpadów - wyposażona w kabinę sortowniczą

1-1
Przenośnik kanałowy 3,0/1000 długość (rozstaw osi przenośnika) 3,0 m
szerokość taśmy 1000 mm
napęd 2,2 kW,
wyposażenie - falownik do regulacji prędkości;
przykrycie kanału

1-2
Przenośnik wznoszący 8,2/1000 długość (rozstaw osi przenośnika) 8,2 m ,
szerokość taśmy 1000 mm ,
napęd 3,0 kW,
wyposażenie - przesyp, osłony dolne;
wysokość burt 400 mm ;

1-3
Przenośnik sortowniczy 12,1/1000 długość (rozstaw osi przenośnika) 12,1 m
szerokość taśmy 1000 mm ,
wysokość burt 0/200 mm,
napęd 3,0 kW,
wyposażenie - falownik, podpory, podesty sortownicze;

1-4
Przenośnik przesyłowy, wznoszący 6,4/1000 długość (rozstaw osi przenośnika) 6,4 m
szerokość taśmy 1000 mm ,
napęd 2,2 kW,
wysokość burt 400 mm ,
wyposażenie - przesyp, osłony dolne;

1-5
Kabina sortownicza powierzchnia kabiny ok. 90 m 2 ;
wysokość kabiny od posadzki 3,0 m ,
ilość stanowisk sortowniczych (6), 3-podwójne
wyposażenie - instalacja oświetleniowa, grzewcza, wentylacyjna.


7.3. Wiata na czasowe gromadzenie surowców wtórnych

Dla okresowego przechowywania surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu wykonano 4 szt. boksów o wymiarach w rzucie 4,0x6,0m każdy (fot 18 ). Zasieki wykonane są w postaci ścian z desek żelbetowych D-1 o rozpiętości 2,0m wsuwanych między słupki żelbetowe prefabrykowane SŻ-1 i SŻ-2. Ściany o wysokości 1,50m. Posadzka w boksach cementowa grubości 5- 10 cm ze spadkiem w kierunku wjazdu na podłożu z chudego betonu B-10 grub. 10 cm . Zadaszenie zasieków w konstrukcji stalowej - słupki z profilu zamkniętego 80x80x5mm zakończone dołem obejmą z blachy 200x10x600mm mocowane do słupków żelbetowych. Na słupkach oparta rama z profilu 80x80x5mm pokryta blachą trapezową powlekaną TR 55x188. powierzchnia zabudowy 96,0 m 2 .

7.4. Wiata na czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych.

Pomieszczenie o wymiarach w rzucie 6,0mx6,0m.
Ściany murowane z bloczków żwirobetonowych M-4 na zaprawie cementowej M-12.
Fundamenty - ławy betonowe z betonu B-15 o przekroju 0,35x0,95m.
Posadzka cementowa grub. 10cm na podłożu z chudego betonu B-10 grubości 10cm i warstwie ubitego piasku grub. 15cm.
Ściany obustronnie tynkowane tynkiem cementowym . Wysokość ścian 1,85m.
W ścianie północnej (frontowej) brama z siatki w ramie z kątownika o wymiarach 1,90x2,00m.
Górna część ścian zwieńczona wieńcem żelbetowym z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III 4 f 10mm .
Przekrój wieńca 25x25cm.
Zadaszenie wiaty w konstrukcji stalowej wykonano wg załączonego rysunku konstrukcyjnego. Słupki z rur stalowych f 65/4mm ustawione na wieńcu żelbetowym i umocowane za pomocą kotew f 16mm zabetonowanych w wieńcu.
Na słupkach zamontowano ramę zadaszenia wykonaną z profilu zamkniętego 80x80x5mm i pokryta blachą trapezową powlekaną TR 55x188.
Konstrukcja stalowa po oczyszczeniu została zabezpieczona farbami antykorozyjnymi i pomalowana 2x farbą nawierzchniową.
Powierzchnia zabudowy 42,25m 2 , powierzchnia użytkowa 36,0m 2

Wiata przeznaczona do czasowego, bezpiecznego gromadzenia i magazynowania odpadów niebezpiecznych znajdujących się w odpadach komunalnych dowożonych do Zakładu. Odpady te pochodzą z procesu sortowania przeprowadzanego na linii sortowniczej, ewentualnie selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gmin. Odpady są przechowywane w oznakowanych, szczelnych pojemnikach, w zależności od rodzaju i zawartości odpadów.

Odpady problemowe są okresowo przekazywane do specjalistycznych zakładów, zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.

Transport dokonywany jest poprzez uprawnione firmy posiadające uprawnienia ADR.

Odbiorca odpadów niebezpiecznych z chwilą przejęcia odpadów od wytwarzającego ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe zagospodarowanie (przekazanie do utylizacji, składowanie bądź wykorzystanie); zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach.

7.5. Punkt przyjęć i demontażu odpadów wielkogabarytowych

Z uwagi na rosnącą ilość odpadów wielkogabarytowych w strumieniu odpadów komunalnych, oraz wdrażany system selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, uwzględniono w technologii sekcję pozwalającą na obróbkę tego typu odpadów.

Lokalizacja - częściowo na placu o nawierzchni utwardzonej przylegającym do sortowni (do rozładunku odpadów o znacznych rozmiarach oraz do wstępnego demontażu); zasadniczy demontaż odbywa się na wydzielonej powierzchni w sortowni.

8. Obiekty infrastruktury technicznej.

8.1. Budynek administracyjno-socialny

Program funkcjonalny

Budynek zaplecza administracyjno socjalnego, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny

Na program funkcjonalny budynku składają się pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi składowiska (W-C, szatnie oraz pomieszczenia techniczne tj. dyżurka pomieszczenie obsługi wagi). W części wschodniej budynku jest pomieszczenie warsztatowe oraz garażowe ( fot 19 ).

Zestawienie powierzchni i kubatury:
Powierzchnia zabudowy 143,45 m 2
Powierzchnia użytkowa 119,45 m 2
Kubatura 640,00 m 3

Program użytkowy budynku :
Dyżurka 7,50m 2
Pom. obsługi wagi 13,0m 2
Korytarz 7,15m 2
W-C z umywalką 3,00m 2
Szatnia czysta 6,40m 2
W-C z natryskiem 6,50m 2
Szatnia brudna 7,50m 2
Jadalnia 7,35 m 2
Warsztat 33,65m 2
Garaż 27,40m 2

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Ściany warstwowe z ociepleniem.

Dach dwuspadowy pokryty blachą dachówkopodobną.

Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe pod ściany zewnętrzne żelbetonowe z betonu żwirowego B-15 zbrojonego stalą A-III o przekroju prostokątnym 50 x 30 cm na podłożu z chudego betonu B-7,5 grubości 10 cm . Ławy fundamentowe pod ściany działowe z betonu zwirowego B-15 o wymiarach 30 x 30 cm pod ścianę o grubości 25 cm , ława o wymiarach 50 x 30 cm .

Ściany

Ściany fundamentowe o grubości 25 cm z bloczków żwirobetonowych M-4 na zaprawie cementowej M-12, ściany zewnętrzne nadziemia warstwowe grubości 35 cm . Ściana wewnętrzna nośna z cegły kratówki 15 MPa grubość 25 cm . Warstwa zewnętrzna styropian grubości 10 cm .

8.2. Waga samochodowa

Dla pełnej kontroli, ewidencji i archiwizacji dowożonych odpadów zainstalowana została niskoprofilowa stacjonarna waga samochodowa (mechaniczna z odczytem elektronicznym) firmy Automatyka Serwis o nośności 50 Mg ( fot 20), (fot 21) . Waga wyposażona jest w oprogramowanie rejestrujące pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające ze składowiska ( fot 22 ).

Urządzenia kontrolno-pomiarowe wagi zlokalizowane są w pomieszczeniu wagowego w budynku administracyjno-socjalnym (fot 23).

Waga ustawiona została na trzech płytach żelbetowych o wymiarach 1,80x3,60m grubości 0,40 m , rozstawionych w odległości 7,5 m (w osiach). Łączna długość wagi wynosi 18,30 m , szerokość 3,60m. Powierzchnia zabudowy - 49,68 m 2 .

8.3. Garaż na sprzęt składowiskowy

Budynek garażowy (fot 24), (fot 25) - niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Na program funkcjonalny budynku składa się jedno pomieszczenie z dwoma stanowiskami dla garażowania kompaktora ( fot 26) i spycharki (fot 27).

Zestawienie powierzchni i kubatury
powierzchnia zabudowy 108,85m 2
powierzchnia użytkowa 97,60m 2
kubatura 675,0m 3

W projektowanym budynku zlokalizowano:
Garaż dla kompaktora 48,80m 2
Garaż dla spycharki 48,80m 2

RAZEM 97,60m 2

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana o rozstawie ścian nośnych 10,80x9,60m, budynek kryty dachem czterospadowym pokrytym blachą dachówkopodobną. Dach mocowany do łat stalowych z profilu zamkniętego 50x50x4mm. Więźbę dachową stanowią kształtowniki stalowe zamknięte o przekroju 100x100x5 mm w formie dźwigarów kratowych w rozstawie co 1,0 m .

Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe żelbetowe pod ściany z betonu żwirowego B-15 o przekroju prostokątnym 60 x 40cm, zbrojone 6O10 na podłożu betonu B-7,5 grub. 10cm.

Ściany

Ściany fundamentowe gr. 25cm z bloczków żwirobetonowych na zaprawie cementowej M-12.

Ściany nadziemia grubości 25cm z cegły pełnej klasy "100" na zaprawie cementowo wapiennej
M- 7. Ściany wewnątrz i na zewnątrz otynkowane tynkiem cementowo wapiennym kat. III.

8.4. Brodzik dezynfekcyjny

W ciągu drogi wewnętrznej na wyjeździe z placu separacyjno - manewrowego usytuowano brodzik (śluzę) dezynfekcyjną (fot28) o długości 12,0 m , szer. 3,6 m i głębokości 0,3 m . Powierzchnia zabudowy 43,20 m 2 (fot 28)

9. Obiekty i urządzenia towarzyszące

9.1. Zasilenie elektroenergetyczne

Zgodnie z warunkami przyłączenia uzyskanymi w RE Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach zasilany jest linią energetyczną SN-15kV mm o długości około 1000 m . Na terenie Zakładu usytuowana jest stacja transformatorowa (fot 29), z której energia rozprowadzona jest liniami kablowymi do poszczególnych obiektów.

9.2. Układ komunikacyjny

Dojazd do Zakładu odbywa się od wsi Janczyce drogą o nawierzchni asfaltowej.

Na terenie Zakładu wokół obiektów infrastruktury technicznej położono umocnienie nawierzchni asfaltem. Powierzchnia dróg o nawierzchni asfaltowej - 2690 m 2 . Dojście do budynku chodnikiem o nawierzchni typu Pozbruk.

Wjazd na kwatery składowania odpadów utwardzono płytami betonowymi na powierzchni 895 m 2 . Dla poruszania się sprzętu składowiskowego zaprojektowano drogę technologiczną o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 96 m 2 .

Droga technologiczna do zbiornika odcieku ma nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych w układzie pasowym o szerokości 3,0 m . Długość drogi 280 m .

9.3. Doprowadzenie wody

Do Zakładu woda wodociągowa doprowadzona jest z sieci wodociągu wiejskiego od wsi Janczyce wzdłuż drogi dojazdowej woda rurociągiem z rur PVC O90mm.

Na terenie składowiska umieszczone są dwa hydranty przeciwpożarowe oraz doprowadzona jest woda do budynku administracyjno-socjalnego, hali sortowni i kompostowni pryzmowej.

Sieć wody pitnej nie ma możliwości wtórnego zanieczyszczenia. Instalacja wykonana jest jako szczelna, bez możliwości przedostania się zanieczyszczeń ze składowiska do sieci wody pitnej - zgodnie z normą PN-92/B-01706 oraz zmianą wg PN-B-01706/Az1.

9.4. Kanalizacja deszczowa

Dla odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni asfaltowej dróg i placów wewnętrznych Zakładu jak również dachów budynków zlokalizowano sieć kanalizacji deszczowej.

Kolektor główny z rur PVC odprowadza wody opadowe do osadnika, a następnie do separatora i dalej do pobliskiego rowu melioracyjnego nr 9.

Do rurociągu głównego poprzez studnie rewizyjne podłączone są wpusty ściekowe typu ulicznego oraz woda z rur spustowych z dachów budynków oraz odwodnienia wagi i śluzy dezynfekcyjnej.

Plac kompostowni pryzmowej posiada własny system odwodnienia, na który składa się system odwodnienia typu ACODRAIN podłączony do bezodpływowego zbiornika.

9.5. Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z budynku administracyjno-socjalnego bezpośrednio z przykanalika odprowadzane są do minioczyszczalni ścieków o pojemności 2 m 3 . Po oczyszczeniu ścieki są zrzucane do pobliskiego rowu melioracyjnego nr 9.

9.6. Pas zieleni ochronnej

Zieleń na terenie Zakładu spełnia rolę ochronną, a jednocześnie estetycznie zagospodarowuje teren. Pasy zieleni izolacyjnej zostały wysadzone wewnątrz wygrodzonego terenu Zakładu od strony wschodniej, północnej i zachodniej pasa zieleni o szer. 10,0 m . Część północno-wschodniej części pasa zieleni ze względu na przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej składa się z zieleni niskiej.

Łącznie pasy zieleni zajmują 10100 m 2 powierzchni.

9.7. Ogrodzenie terenu Zakładu

Teren Zakładu został ogrodzony parkanem z siatki stalowej powlekanej o wysokości 2,0 m rozpiętej na słupkach stalowych z rur w rozstawie 2,50m. Łączna długość ogrodzenia wynosi 1250 m . W północnej części ogrodzenia na drodze wjazdowej na teren Zakładu zamontowana została brama wjazdowa z furtką z siatki rozpiętej w ramach z kątowni.