• 1
  • 2
  • 3

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki reprezentowany przez Zarząd  z siedzibą Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
e
mail: iod@czi24.pl
3.Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:  h
ttps://ezgdk.pl/polityka-prywatnosci