• 1
 • 2
 • 3

Załącznik: Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje, iż prowadzący PSZOK tj. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.zo.o. w Janczycach z powodu remontu drogi (kładzenie nowej nawierzchni) w miejscowości Janczyce, dnia 16 listopada 2022r. (środa) w godzinach 10.00-15.00 nie będzie możliwy wjazd na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janczycach.
Załącznik: Informacja_o_przystapieniu_do_opracowania_POS.pdf
Załącznik: Stanowisko Zarządu Związku w sprawie uchwały nr VI/38/2019 z dnia 02.08.2019r.
Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. informuje, że dnia 15.04.2022 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janczycach będzie czynny do godziny 12:30.


 
I N F O R M A C J A

Podwyżka opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne obowiązująca od 01 lutego 2022 roku. (dotyczy m.in.: placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, cmentarze, instytucje, działalności gospodarcze - firmy)

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. informuje, że dnia 24.12.2021 i 31.12.2021 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janczycach będzie czynny do godziny 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. tj. piątek biuro Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach będzie nieczynne. Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/K/2021 Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2021 r. dzień ten jest dniem wolnym za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021roku.

Za utrudnienia przepraszamy.
    Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) - dalej jako u.c.p.g., Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gmin: Opatów, Sadowie i Zawichost od 1 stycznia 2022 r. Na mocy art. 6c ust. 2 i ust. 3 u.c.p.g., Zgromadzenie Związku przyjęło w dniu 14 października 2020 r. uchwałę nr XIII/69/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Związku. Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Związek od 1 stycznia 2022 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.

    Właściciele nieruchomości położonych na terenie gmin: Opatów, Sadowie i Zawichost na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, do dnia 27 grudnia 2021 r. włącznie, złożyć Zarządowi Związku, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w w/w. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a, 3c, 3e.

    Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

    UWAGA Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 27.12.2021 r. na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27- 552 Baćkowice.
Tel. do kontaktu: 15 866 13 98

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy, że

 w dniu 04 maja 2021 r. tj. wtorek biuro Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach będzie nieczynne.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/K/2021 Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach

z dnia 19 stycznia 2021 r. dzień ten jest dniem wolnym za święto przypadające w dniu 01 maja 2021roku.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Ekologicznego Związku  Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia Państwa, że wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, postulatom oraz skargom mieszkańców od
1 stycznia 2021 roku wprowadza zmianę systemu naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z podjętą uchwałą nr XIII/74/2020 z dnia 14 października br.

 

Od 1stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

 • 20,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce odpadów,
  w przypadku braku zgłoszonego przydomowego kompostownika,
 • 18,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce oraz kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

 

Każdy właściciel nieruchomości  jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia NOWEJ DEKLARACJI, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w Biurze Związku w Baćkowicach, 27-552 Baćkowice 86,
 • wysłać pocztą na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki,
  27-552 Baćkowice 86,
 • złożyć (w zamkniętej kopercie) w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Gminy,
 • przekazać (w zamkniętej kopercie) Sołtysowi,
 • przesłać za pośrednictwem ePUAP: ezgdk1/SkrytkaESP (wymaga ważnego podpisu elektronicznego).

 

Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz jej wysokość, wynika z konieczności przystosowania funkcjonowania systemu odbioru odpadów do obowiązujących przepisów prawa, które obligują Związek do odbioru każdej frakcji odpadów oddzielnie (szkło, papier, metale
i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane -resztkowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat spowodowana jest: skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, wzrostem kosztów pracy i energii, ograniczenie zbytu surowców wtórnych, rekultywacją składowiska, wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów.

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej http://ezgdk.pl/dok/deklaracje

                                                                                                                      Zarząd Związku