• 3
 • 1
 • 2

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy, że

 w dniu 24 grudnia 2020 r. tj. czwartek biuro Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach będzie nieczynne.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/K/2020 Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach

z dnia 21 stycznia 2020 r. dzień ten jest dniem wolnym za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020roku.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Ekologicznego Związku  Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia Państwa, że wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, postulatom oraz skargom mieszkańców od
1 stycznia 2021 roku wprowadza zmianę systemu naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z podjętą uchwałą nr XIII/74/2020 z dnia 14 października br.

 

Od 1stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

 • 20,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce odpadów,
  w przypadku braku zgłoszonego przydomowego kompostownika,
 • 18,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce oraz kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

 

Każdy właściciel nieruchomości  jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia NOWEJ DEKLARACJI, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w Biurze Związku w Baćkowicach, 27-552 Baćkowice 86,
 • wysłać pocztą na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki,
  27-552 Baćkowice 86,
 • złożyć (w zamkniętej kopercie) w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Gminy,
 • przekazać (w zamkniętej kopercie) Sołtysowi,
 • przesłać za pośrednictwem ePUAP: ezgdk1/SkrytkaESP (wymaga ważnego podpisu elektronicznego).

 

Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz jej wysokość, wynika z konieczności przystosowania funkcjonowania systemu odbioru odpadów do obowiązujących przepisów prawa, które obligują Związek do odbioru każdej frakcji odpadów oddzielnie (szkło, papier, metale
i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane -resztkowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat spowodowana jest: skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, wzrostem kosztów pracy i energii, ograniczenie zbytu surowców wtórnych, rekultywacją składowiska, wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów.

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej http://ezgdk.pl/dok/deklaracje

                                                                                                                      Zarząd Związku

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 od dnia 10.11.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Janczycach gm. Baćkowice wstrzymuje działalność do 30.11.2020 r. Powyższe działania mają zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii i podyktowane są troską o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników mającym bezpośredni kontakt z klientami.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://mzgok.com.pl

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) została odwołana obsługa interesantów w trybie pracy zdalnej. Biuro EZGDK będzie otwarte dla interesantów z możliwością osobistego załatwienia spraw, jednakże z zachowaniem niezbędnych i wymaganych procedur sanitarnych oraz zasad bezpieczeństwa. Aktualnym pozostaje rekomendacja do korzystania z pośrednich form kontaktów z wykorzystywaniem kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej, poczty e-mail i innych, używając danych EZGDK tj.:

 • Epuap: ezgdk1/skrytkaESP
 • Adres e mail: ezgdk@pro.onet.pl
 • Faks: 15 866-13-98
 • Kontakt telefoniczny w godzinach 730 do 1530 pod numerami:
Obszar Obsługi Gmin Telefon
Sekretariat 15 866-13-98
Bogoria, Dwikozy, Koprzywnica 885 851 242
Iwaniska, Obrazów, Osiek 885 851 248
Lipnik, Sadowie, Zawichost 885 851 241
Baćkowice, Samborzec Klimontów 885 851 239
Łoniów, Opatów 607 158 678


Wszelkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.ezgdk.pl

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu Związku 

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. informuje, że z dniem 23.04.2020 r. zostaje otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Janczycach - Janczyce 50, 27-552 Baćkowice.

PSZOK będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430.

W związku z pandemią koronawirusa, dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników MZGOK Sp. z o. o.  warunki przyjęcia odpadów do PSZOK zostają zmienione.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników MZGOK Sp. z o. o. w Janczycach podczas trwania pandemii zaostrzamy zasady korzystania z PSZOK.

Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą przebywać jednocześnie tylko 2 samochody i 2 osoby oraz pracownik MZGOK Sp. z o. o.

Warunkiem oddania odpadów są:

•    założone na ręce własne rękawiczki oraz maseczka ochronna na twarzy
•    prawidłowo posegregowane frakcje zgodnie z regulaminem dostępnym na mzgok.com.pl
•    samodzielne umieszczenie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK
•    utrzymywanie zalecanego dystansu , co najmniej 2 m od osób znajdujących się na terenie zakładu
•    okazanie potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ewentualnie dowodu osobistego
•    stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników PSZOK
•    niekorzystanie z budynku socjalnego


Szanowni Państwo,


Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się korownawirusa SARS-CoV-2 w Polsce od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie w trybie pracy zdalnej.
Prosimy o wykorzystywanie kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej tj.:

 •  Epuap: ezgdk1/skrytkaESP
 •  Adres e mail: ezgdk@pro.onet.pl

Faks: 15 866-13-98

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 730 do 1530 pod numerami:

Obszar Obsługi Gmin Telefon
Sekretariat 15 866-13-98
Bogoria, Dwikozy, Koprzywnica 885 851 242
Iwaniska, Obrazów, Osiek 885 851 248
Lipnik, Sadowie, Zawichost 885 851 241
Baćkowice, Samborzec Klimontów 885 851 239
Łoniów, Opatów 607 158 678

Wszelkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.ezgdk.pl

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane w biurze Związku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Sprawy związane z obsługą biura Związku będą realizowane w miarę możliwości na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia, że Zgromadzenie Związku w dniu 2 sierpnia 2019 r. podjęło uchwałę Nr VI/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 3099). Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i aktualny podział gospodarstw domowych na terenie Gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku

Na podstawie art.6m ust. 2a w zw. art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU 

OD 1 STYCZNIA 2016r. OBOWIĄZUJE NOWA WYŻSZA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W CZĘŚCI MIEJSKIEJ GMINY KOPRZYWNICA I CZĘŚCI MIEJSKIEJ GMINY OSIEK

STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ
WYNOSI 10 ZŁ/MIESIĄC
STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ
WYNOSI 21 ZŁ/MIESIĄC
STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ
WYNOSI 15 ZŁ /MIESIĄC
STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWEGO PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ
WYNOSI 31,50 ZŁ /MIESIĄC

Zarządzenie 3/K/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia2015 r.

ZAWIADOMIENIE!!!


OD 1 STYCZNIA 2016r. OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA OPŁATY OD WŁAŚCICIELI GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWEGO ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ WYNOSI 20 ZŁ OD GOSPODARSTWA/MIESIĄC
STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ WYNOSI 30 ZŁ
OD GOSPODARSTWA/MIESIĄC