• 3
 • 1
 • 2
Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. informuje, że dnia 24.12.2021 i 31.12.2021 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janczycach będzie czynny do godziny 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. tj. piątek biuro Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach będzie nieczynne. Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/K/2021 Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2021 r. dzień ten jest dniem wolnym za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021roku.

Za utrudnienia przepraszamy.
    Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) - dalej jako u.c.p.g., Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gmin: Opatów, Sadowie i Zawichost od 1 stycznia 2022 r. Na mocy art. 6c ust. 2 i ust. 3 u.c.p.g., Zgromadzenie Związku przyjęło w dniu 14 października 2020 r. uchwałę nr XIII/69/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Związku. Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Związek od 1 stycznia 2022 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.

    Właściciele nieruchomości położonych na terenie gmin: Opatów, Sadowie i Zawichost na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, do dnia 27 grudnia 2021 r. włącznie, złożyć Zarządowi Związku, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w w/w. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a, 3c, 3e.

    Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

    UWAGA Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 27.12.2021 r. na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27- 552 Baćkowice.
Tel. do kontaktu: 15 866 13 98

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy, że

 w dniu 04 maja 2021 r. tj. wtorek biuro Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach będzie nieczynne.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/K/2021 Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach

z dnia 19 stycznia 2021 r. dzień ten jest dniem wolnym za święto przypadające w dniu 01 maja 2021roku.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Ekologicznego Związku  Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia Państwa, że wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, postulatom oraz skargom mieszkańców od
1 stycznia 2021 roku wprowadza zmianę systemu naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z podjętą uchwałą nr XIII/74/2020 z dnia 14 października br.

 

Od 1stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

 • 20,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce odpadów,
  w przypadku braku zgłoszonego przydomowego kompostownika,
 • 18,00 zł od każdej osoby za miesiąc przy selektywnej zbiórce oraz kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

 

Każdy właściciel nieruchomości  jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia NOWEJ DEKLARACJI, podając aktualną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w Biurze Związku w Baćkowicach, 27-552 Baćkowice 86,
 • wysłać pocztą na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki,
  27-552 Baćkowice 86,
 • złożyć (w zamkniętej kopercie) w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Gminy,
 • przekazać (w zamkniętej kopercie) Sołtysowi,
 • przesłać za pośrednictwem ePUAP: ezgdk1/SkrytkaESP (wymaga ważnego podpisu elektronicznego).

 

Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz jej wysokość, wynika z konieczności przystosowania funkcjonowania systemu odbioru odpadów do obowiązujących przepisów prawa, które obligują Związek do odbioru każdej frakcji odpadów oddzielnie (szkło, papier, metale
i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane -resztkowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat spowodowana jest: skokowym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, wzrostem kosztów pracy i energii, ograniczenie zbytu surowców wtórnych, rekultywacją składowiska, wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów.

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej http://ezgdk.pl/dok/deklaracje

                                                                                                                      Zarząd Związku

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 od dnia 10.11.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Janczycach gm. Baćkowice wstrzymuje działalność do 30.11.2020 r. Powyższe działania mają zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii i podyktowane są troską o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników mającym bezpośredni kontakt z klientami.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://mzgok.com.pl

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) została odwołana obsługa interesantów w trybie pracy zdalnej. Biuro EZGDK będzie otwarte dla interesantów z możliwością osobistego załatwienia spraw, jednakże z zachowaniem niezbędnych i wymaganych procedur sanitarnych oraz zasad bezpieczeństwa. Aktualnym pozostaje rekomendacja do korzystania z pośrednich form kontaktów z wykorzystywaniem kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej, poczty e-mail i innych, używając danych EZGDK tj.:

 • Epuap: ezgdk1/skrytkaESP
 • Adres e mail: ezgdk@pro.onet.pl
 • Faks: 15 866-13-98
 • Kontakt telefoniczny w godzinach 730 do 1530 pod numerami:
Obszar Obsługi Gmin Telefon
Sekretariat 15 866-13-98
Bogoria, Dwikozy, Koprzywnica 885 851 242
Iwaniska, Obrazów, Osiek 885 851 248
Lipnik, Sadowie, Zawichost 885 851 241
Baćkowice, Samborzec Klimontów 885 851 239
Łoniów, Opatów 607 158 678


Wszelkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.ezgdk.pl

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu Związku 

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. informuje, że z dniem 23.04.2020 r. zostaje otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Janczycach - Janczyce 50, 27-552 Baćkowice.

PSZOK będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430.

W związku z pandemią koronawirusa, dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników MZGOK Sp. z o. o.  warunki przyjęcia odpadów do PSZOK zostają zmienione.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników MZGOK Sp. z o. o. w Janczycach podczas trwania pandemii zaostrzamy zasady korzystania z PSZOK.

Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą przebywać jednocześnie tylko 2 samochody i 2 osoby oraz pracownik MZGOK Sp. z o. o.

Warunkiem oddania odpadów są:

•    założone na ręce własne rękawiczki oraz maseczka ochronna na twarzy
•    prawidłowo posegregowane frakcje zgodnie z regulaminem dostępnym na mzgok.com.pl
•    samodzielne umieszczenie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK
•    utrzymywanie zalecanego dystansu , co najmniej 2 m od osób znajdujących się na terenie zakładu
•    okazanie potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ewentualnie dowodu osobistego
•    stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników PSZOK
•    niekorzystanie z budynku socjalnego


Szanowni Państwo,


Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzykiem rozprzestrzeniania się korownawirusa SARS-CoV-2 w Polsce od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie w trybie pracy zdalnej.
Prosimy o wykorzystywanie kanałów elektronicznych w zakresie administracji publicznej tj.:

 •  Epuap: ezgdk1/skrytkaESP
 •  Adres e mail: ezgdk@pro.onet.pl

Faks: 15 866-13-98

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 730 do 1530 pod numerami:

Obszar Obsługi Gmin Telefon
Sekretariat 15 866-13-98
Bogoria, Dwikozy, Koprzywnica 885 851 242
Iwaniska, Obrazów, Osiek 885 851 248
Lipnik, Sadowie, Zawichost 885 851 241
Baćkowice, Samborzec Klimontów 885 851 239
Łoniów, Opatów 607 158 678

Wszelkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.ezgdk.pl

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane w biurze Związku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Sprawy związane z obsługą biura Związku będą realizowane w miarę możliwości na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia, że Zgromadzenie Związku w dniu 2 sierpnia 2019 r. podjęło uchwałę Nr VI/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 3099). Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i aktualny podział gospodarstw domowych na terenie Gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku

Na podstawie art.6m ust. 2a w zw. art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU