• 1
 • 2
 • 3

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice
Tel./fax 15 866-13-98


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014r.


Analiza obejmuje obszar 12 gmin: Gmina Baćkowice, Gmina Bogoria, Gmina Dwikozy, Gmina Iwaniska, Gmina Klimontów, Miasto i Gmina Koprzywnica, Gmina Lipnik, Gmina Łoniów, Gmina Obrazów, Miasto i Gmina Osiek, Gmina Samborzec, Gmina Sadowie.

Kwiecień 2015

I. Wstęp.


Przedstawiony dokument jest roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla
12 gmin: Gmina Baćkowice, Gmina Bogoria, Gmina Dwikozy, Gmina Iwaniska, Gmina Klimontów, Miasto i Gmina Koprzywnica, Gmina Lipnik, Gmina Łoniów, Gmina Obrazów, Miasto i Gmina Osiek, Gmina Sadowie, Gmina Samborzec - które przekazały obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie przyjętym na mocy Statutu do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analizę sporządzono na podstawie:
- art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.), w tym:

 1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 2. potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
 3. kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 
 4. liczby mieszkańców, 
 5. liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12, 
 6. ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 
 7. ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy; - oraz § 4 ust. 1 pkt 12 ppkt. b) Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

II. Zagadnienia ogólne.

1. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych realizowane było przez podmioty wyłonione w trybie postępowania przetargowego.
2. Na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, wyłoniony został wykonawca: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., 27-552 Baćkowice 86.
Na terenie gmin: Łoniów, Sadowie wyłoniony został wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat Sp. z.o.o., Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno.
Na terenie Miasta i Gminy Osiek wyłoniony został wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gmin w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Zapisy art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt a u.c.p.g. nakładają na gminy obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W tym miejscu zaznaczyć należy że zgodnie z art. 9e ust. 2 u.c.p.g. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami u.c.p.g. oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2018, Omawiane gminy wchodzą
w skład Regionu I Gospodarki Odpadami na terenie województwa świętokrzyskiego.
Z uwagi na powyższe, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu w/w 12 gmin zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, są transportowane przez firmy wyłonione w trybie postępowania przetargowego do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, którym jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, 27-552 Baćkowice.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W roku 2014 przeprowadzono na omawianym terenie akcje informacyjne oraz edukacyjne dla mieszkańców gmin. Po raz kolejny rozdawano i omawiano z mieszkańcami broszurę pt. Śmieciowe ABC..., czyli co nas czeka po 1 lipca 2013 r." Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w ramach kampanii informacyjnej przeprowadził spotkania
w poszczególnych gminach. Na spotkaniach został przedstawiony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który wszedł w życie 1 lipca 2013r. Mieszkańcy otrzymali książeczki informacyjne w formacie A5 które informowały o nowym systemie odbioru odpadów komunalnych i zachęcały do segregacji.
Ponadto w ramach dziewiątej edycji konkursu edukacyjnego pn.: „Zbieramy segregujemy, przetwarzamy odpady” realizowano m.in. następujące cele:

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów, działania kompleksowe w tym zakładzie, działania wspólnego gmin,
 • działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Konkurs adresowany był do szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się na terenie naszego Związku. W programie wzięło udział 36 szkół.
W 2014r. kontynuowano rozpoczęte w poprzednim roku prace przy rozbudowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach pod nazwą "Rozbudowa ZUOK
w Janczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów gmina Baćkowice". Rozbudowa ZUOK jest inwestycją realizowaną przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego członkami jest 14 gmin. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. Celem projektu jest zastosowanie technologii pozwalającej spełnić docelowe wymagania przepisów (dla roku 2020) ograniczających składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która jest w pełni zgodna z wymogami dokumentów referencyjnych BAT. Elastyczna technologia będzie gwarantować funkcjonalność zakładu także w sytuacji znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki odpadów oraz zwiększenia ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i wymagających przetwarzania w kompostowni.
W/w zadanie zostało dofinansowane na podstawie umowy pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach.
Wykonany zakres prac zapewnia odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowanie materiałów gwarantujących bezawaryjne funkcjonowanie ZUOK. Rozwiązania techniczne przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Przyjęte technologie i materiały, które są wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniają trwałość projektu, na co najmniej kilkanaście-kilkadziesiąt lat. W 2014r. zgodnie z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach uzyskał pozwolenie na użytkowanie następujących obiektów: 

 • hala sortowni odpadów zmieszanych z instalacją sortowania oraz przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów oraz zapleczem socjalnym,
 • instalacja stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym,
 • instalacja nawilżania wsadu stabilizowanego oraz materiału dojrzewającego na placu,
 • plac dojrzewania kompostu,
 • zbiornik na ścieki technologiczne z kompostowni wyposażony w pompownię,
 • bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe,
 • segment oczyszczania ścieków deszczowych- osadnik z separatorem,
 • drogi i place wewnętrzne,
 • inne uzupełniające obiekty infrastruktury,
 • obiekty strefy wjazdu do ZUOK,
 • waga samochodowa zagłębiona.

Teren lokalizacji obiektu został ogrodzony panelami kratowymi o wys. 2,00 m. Od strony zachodniej i północnej wzdłuż ogrodzenia powstał pas zieleni izolacyjnej wysokiej
o szerokości ok. 5 m.

 1. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, transportem, składowaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.)

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie odbioru, transportu odpadów, składowania i gospodarowania odpadami na poszczególnych Gminach.

Lp.

Gmina

Odbiór oraz transport odpadów (zł)

Składowanie i gospodarowanie odpadów (zł)

1

Baćkowice

114 048,00

129 799,20

2

Bogoria

185 328,00

188 138,96

3

Dwikozy

250 680,00

219 484,11

4

Iwaniska

151 632,00

157 164,44

5

Klimontów

204 768,00

198 891,62

6

Koprzywnica

176 666,86

176 637,15

7

Lipnik

160 704,00

169 333,93

8

Łoniów

192 000,00

156 475,06

9

Obrazów

173 664,00

168 811,69

10

Osiek

238 680,00

173 904,94

11

Samborzec

213 576,00

166 397,87

12

Sadowie

123 120,00

98 794,14

13

Razem

2 184 866,86

2 003 833,11

Tabela 2. Zestawienie liczby mieszkańców, ilość zebranych deklaracji oraz ilości wysłanych wezwań.

Lp.

Gmina

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r

Liczba właścicieli, od których zostały odebrane odpady komunalne (stan na dzień 31.12.2014r)

Ilość wezwań do złożenia deklaracji

w 2014 r.

1

Baćkowice

5 049

1 228

91

2

Bogoria

7 933

2 080

84

3

Dwikozy

8 974

2 483

79

4

Iwaniska

6 941

1 632

81

5

Klimontów

8 432

2 128

18

6

Koprzywnica

6 901

1 797

94

7

Lipnik

5 538

1 408

8

8

Łoniów

7 542

1 841

85

9

Obrazów

6 591

1 712

60

10

Osiek

7 819

1 965

72

11

Samborzec

8 657

2 179

52

12

Sadowie

4 126

1 146

86

13

Razem

84 503

21 599

810

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy oraz ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gmin.

Tabela 2. Zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z podziałem na Gminy.

Lp.

Rodzaj odebranych odpadów

Baćkowice

Iwaniska

Bogoria

Dwikozy

Klimontów

Koprzywnica

Lipnik

Łoniów

Obrazów

Osiek

Sadowie

Samborzec

Ilość Odpadów komunalnych

1

Papier i tektura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

szkło

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Tworzywa sztuczne

0

0

0

0

0

0

0

 0

0

0

0

0

4

Zmieszane odpady opakowaniowe

127,1

150,1

175,6

246,5

205,3

180,1

148,4

150,6

175,7

167,8

88,1

199,8

 5

Opakowania z papieru i tektury

 0

8,7

0

94,8

 0

10,3

6

Opakowania ze szkła

 0

 0

37,3

 0

 0

0

 0

 0

0

0

7

Opakowania z tworzyw sztucznych

 0

 0

 0

9,3

 0

 0

0

 0

1,7

0

0

0,5

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1

niesegregowane odpady komunalne

491,9

615,9

757,1

909,2

805,2

704,0

670,6

649,5

687,6

731,2

401,5

698,0

2

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 0

 0

0

 0

 0

0

0

 0

0

0