• 1
  • 2
  • 3

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki po raz kolejny w roku szkolnym 2005/2006 rozpoczyna program edukacyjny pod nową nazwą pt. "Zbieramy, Segregujemy, Przetwarzamy Odpady".

Program adresowany jest do szkól podstawowych i gimnazjów położonych w na terenie Związku. Do programu zgłosiło się 35 Szkół Podstawowych, 8 Gimnazjów, 3 Zespoły Szkół i 1 Zespół Szkół ogólnokształcących (załącznik nr 1). W programie weźmie udział około 4.500osób. Program będzie realizowany w 11 gminach należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Są to następujące gminy: Baćkowice, Bogoria. Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Samborzec i Sadowie.

Organizatorem programu jest: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

W dniu 26 października 2005 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w lokalu Urzędu Gminy w Baćkowicach. W spotkaniu z Zarządem Związku wzięli udział nauczyciele szkół biorących udział w programie, gdzie zostały omówione wstępne sprawy związane z konkursem oraz dostawą worków do selektywnej zbiórki w kolorach: zielonym na szkło, niebieskim na makulaturę, żółtym na tworzywa sztuczne i puszki.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 8 listopada 2005 r. w budynku Gimnazjum w Klimontowie został ustalony regulamin konkursu (załącznik nr2) przez przedstawicieli każdej gminy z której szkoły uczestniczą w programie edukacyjnym. Zatwierdzono główne cele oraz przedmiot oceny szkół biorących udział w programie (załącznik nr 3). Powołana została komisja, której zadaniem będzie nadzór nad przebiegiem programu oraz końcowa ocena szkół biorących udział w programie edukacyjnym (załącznik nr 4). Zostały również szczegółowo omówione sprawy związane z odbiorem surowców wtórnych. Posegregowane odpady będą ze szkół odbierane przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Dla uczestników programu zostaną rozdane materiały edukacyjne w postaci:

? 8 tysięcy zeszytów 32 kartkowych. Zewnętrzna okładka zeszytu zawiera informacje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, min. jakie korzyści przynosi nam segregacja odpadów, oraz w jaki sposób segregujemy odpady. Natomiast wewnętrzna część okładki stanowi opis Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach,

? ulotek informujących w jaki sposób segregujemy odpady, co wolno wrzucać a czego nie do pojemników na selektywną zbiórkę,

? plakatów ufundowanych przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. z Warszawy, informujących dalsze postępowanie z surowcami wtórnymi,

? gadżetów w postaci kubków, planów lekcji, długopisów ufundowanych przez Titan Eko z Rokietnicy, producenta pojemników typu IGLOO.

Zostaną również rozdane gadżety w postaci długopisów i zawieszek odblaskowych z logo i stroną internetową Związku.

Jednym z ważnych elementów programu edukacyjnego jest zwiedzanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych położonego w miejscowości Janczyce gmina Baćkowice.

Cel zwiedzania ZUOK:

? plan rozmieszczenia poszczególnych obiektów na terenie zakładu,
? zapoznanie się ze sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych, i ich strukturą
? możliwości segregowania surowców wtórnych,
? ogólna charakterystyka maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie zakładu,
? uświadomienie uczniom roli człowieka w powstawaniu odpadów i możliwości ich ograniczenia.

Głównym celem programu jest:

? rozwijanie wrażliwości i potrzeby działania na rzecz ochrony środowiska, a także pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody, który winien się stać trwałym elementem systemu wartości kształtującego moralność człowieka,

? budowanie wśród uczniów świadomości, potrzeby dbania o czystość środowiska naturalnego,

? uświadomienie konieczności własnego udziału w poprawie estetyki swojej miejscowości, uświadomienie możliwości osobistego włączenia się dzieci, młodzieży i dorosłych do starań o zmniejszenie ilości odpadów oraz ich właściwe zagospodarowanie.

Po zakończeniu programu uczniowie wypełnią ankietę - test sprawdzającą wiadomości - umiejętności z zakresu gospodarowania odpadami.

Nauczyciele i dzieci wypełnią ankietę ewaluacyjną dotyczącą organizacji i przebiegu konkursu.

Nagrodami za uczestnictwo w programie będą sprzęt audiowizualny oraz encyklopedie multimedialne na płytach CD o tematyce ekologicznej. Poza tym każda ze szkół otrzyma pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w programie.

Sprawozdania odnośnie przeprowadzonego konkursu w szkołach będą przyjmowane przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki do 15 maja 2006 roku.

Prowadzona przez szkoły dokumentacja powinna mieć formę opisową, uzupełniona dokumentacją fotograficzną oraz powinna zawierać dowody przekazania surowców wtórnych do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2006 roku.