• 1
  • 2
  • 3

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

zaprasza szkoły z terenu Związku do udziału w programie
"Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - II edycja"

Regulamin

§ 1

Organizatorem programu jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki i szkoły w nim uczestniczące.

§ 2

Celem programu jest:
zwrócenie uwagi na problem odpadów
nauczanie rozróżniania odpadów opakowaniowych: szkło, papier i karton, tworzywa sztuczne,
informować o możliwościach wykorzystania odpadów jako surowców (gospodarcze wykorzystanie surowców wtórnych)
kształtowanie pozytywnego wizerunku zakładu zagospodarowującego odpady, działania kompleksowe w tym zakładzie,
działania wspólnego gmin.

§ 3

Program adresowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów w miastach i gminach należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Udział w programie jest dobrowolny.

§ 4

I Przedmiotem oceny są zorganizowane przedsięwzięcia szkół w zakresie:
informowania młodzieży o problemach gospodarki surowcami wtórnymi,
udział uczniów w akcjach mających na celu poprawę stanu czystości środowiska w miejscu zamieszkania,
aktywny i efektywny udział uczniów oraz rodziców w zbiórce i segregacji surowców wtórnych, potwierdzony ilością zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów.

Prowadzona przez szkoły dokumentacja powinna mieć formę opisową uzupełniona dokumentacją fotograficzną oraz powinna zawierać dowody przekazania surowców do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

II Realizacje zakładane cele (szczegółowe)
w ramach edukacji w szkołach proponujemy konkursy zgodnie z załączonymi regulaminami punktowane zgodnie z kryteriami oceny

§ 5

Laureaci konkursu otrzymają nagrody:
dla najlepszych trzech szkół z każdej gminy Związku nagroda w postaci: kamera + mikroskop + telewizor,
dla najlepszych trzech szkół za największą ilość zebranych surowców wtórnych nagroda ufundowana przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki,
dla trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły wycieczka jednodniowa.

§ 6

Oceny udziału szkół w konkursach dokonuje komisja powołana przez organizatorów.

§ 7

Sprawozdania odnośnie przeprowadzonego konkursu w szkołach będą przyjmowane do 15 listopada 2007 roku.

§ 8

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 grudnia 2007 roku.

§ 9

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice.

§ 10

Termin zgłaszania szkół do konkursów, do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki upływa z dniem 13 kwietnia 2007 roku.

I. Proponowane kryteria oceny:
Forma przeprowadzenia programu w szkołach - max 65 pkt.

a) Formy obowiązkowe - max 45 pkt.
Konkurs ekologiczny - zwiedzamy ekologicznie, ilustrujemy graficznie i fotograficznie (opis + foto z regionu EZGDK, format A4, max 10 stron)
- max 15 pkt. (Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku Nr 1)
konkurs o zasadach segregacji odpadów i ich recyklingu (temat: Odpady i co dalej,
20 zadań arkusz pytań zamknięty i otwarty) - max 15 pkt. (Szczegółowe informacje znajduje się w Załączniku Nr 2)
konkurs plastyczny (temat: Czysta Ziemia, technika dowolna) - max 15 pkt. (Szczegółowe informacje znajduje się w Załączniku Nr 3)

b) Formy dodatkowe - max 20 pkt.
apele
hasła ekologiczne
gazetki szkolne
dzień Ziemi
inne (dowolne formy)

2. Ocena sprawozdania z przebiegu konkursu (cześć opisowa) - max 20 pkt.

3. Wycieczka ekologiczna z miejscem na terenie działania EZGDK (oczyszczalnia ścieków, gospodarstwa agroturystyczne, składowiska odpadów, inne) - max 15 pkt.

Sprawozdania z przeprowadzonego programu edukacyjnego w szkołach będą przyjmowane do 15 listopada 2007 roku

II. Nagrody za udział w konkursie:
Dla najlepszej szkoły z każdej gminy Związku nagroda w postaci:

kamera + mikroskop + telewizor,

Uroczyste rozdanie w/w nagród nastąpi 6 grudnia 2007 roku
W trakcje trwania konkursu są przewidziane drobne nagrody związkowe.

III. Nagrody za udział w zbiórce surowców wtórnych:
Dla trzech najlepszych szkół za największą ilość zebranych surowców wtórnych nagroda ufundowana przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Nagrody zostaną rozdane 6 grudnia 2007 r.
Dla trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły wycieczka.

Ad. 1) Punktacja szkół za zbiórkę surowców wtórnych: za 50 kg . 1 pkt.
za szkło - max 7 pkt
za papier - max 5 pkt
za plastik - max 1 pkt
dodatkowo za pełne wszystkie trzy pojemniki - 5 pkt

Ad. 2) Wycieczka będzie jednodniowa do Bałtowa (Park Jurajski) w drugim tygodniu czerwca 2007 r., zapewniamy obiad i ubezpieczenie. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie programu w szkole wytypuje 3 osoby ze szkoły za największa ilość zebranych surowców wtórnych do 15 maja 2007 roku z podaniem nr pesel uczniów.

Regulamin oraz zasady oceny konkursu zostały ustalone przez grono nauczycieli
(Tab. Nr 1) na spotkaniu w Klimontowie w dniu 31 stycznia 2007 r.

Strona główna O nas Zakład Edukacja Dokume